• 15 december 2009: Open brief van psychologen, psychiaters en psychotherapeuten aan de leden van de Eerste Kamer met het verzoek de wet betreffende het (landelijk) Elektronisch Medisch Dossier (EPD) niet goed te keuren.

• 24 november 2009: Hieronder het artikel Klinks recept: registreren, door Daphne Meijer, in NIW Nieuw Israëlitisch Weekblad van 20 november 2009. Over de bezwaren tegen de DBC-systematiek van ondermeer de Cliëntenraad van de Pensioen- en Uitkeringsraad PUR, het Joods Maatschappelijk Werk JMW en de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 SSV.
 
• 22 november 2009: Drie artikelen van Carolina Lo Galbo over gebrek aan privacy in de geestelijke gezondheidzorg in Vrij Nederland zijn in één dossier geplaatst: http://www.vn.nl/Dossiers/Meer-dossiers/Privacy-in-de-geestelijke-gezondheidszorg.htm

• 15 november 2009: Het NIP -Nederlands Instituut van Psychologen-, heeft een meldpunt ingesteld, waarop psychologen en psychotherapeuten privacyschending door zorgverzekeraars kunnen melden.
Dit op zich goede initiatief werkt ook versluierend. Aanlevering van registraties conform de DBC-systematiek aan het DBC Informatie Systeem (DIS), en declaratie op basis daarvan, impliceren een lek uit de spreekkamer en schenden dus altijd de privacy. De verplichting daartoe is primair door de overheid (met name: door de Nederlandse zorgautoriteit) opgelegd, en niet door ziektekostenverzekeraars.

• 13 november 2009: In het kader van de plenaire begrotingsdebatten Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op 6 november 2009 aan alle fracties in de Tweede Kamer deze onderliggende brief gezonden. De vergaderingen zijn inmiddels achter de rug.
Het is spijtig vast te moeten stellen dat de brief van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 aan de minister van VWS niet in de debatten ter sprake is gebracht.

• 12 november 2009: "De kadavermentaliteit van Ab Klink", column van Prof. Arnold Heertje, RTLZ van 12 november 2009. Over griep, tuchtrecht, geheimhouding en intimidatie. “Rechtlijnigheid en dehumanisering van de samenleving liggen niet ver uit elkaar…”

• 11 november 2009: Op het artikel Klink onder vuur van Carolina Lo Galbo in Vrij Nederland van 24 oktober 2009 is een belangwekkende (anonieme) reactie gekomen. Hieronder integraal weergegeven.
 
"In haar uitstekende artikelen (VN 42 en 43) over het DBC-registratiesysteem in de GGZ noteert Carolina Lo Galbo dat het verzet onder professionals tegen Klinks (naar mijn mening rigide) doorzetten van de betreffende zorgverzekeringswet toeneemt. Als gemotiveerde patiënt van de professional doe ik niets liever dan dat verzet ondersteunen. Niet alleen omdat het om een principiële zaak gaat: o.a. psychiaters en psychotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht, en zolang de patiënt die niet doorbroken wil zien, is er geen minister die dat doorbreken behoort te ordonneren. Mogelijk gevolg van het opnemen in het DBC- informatiesysteem (DIS) is niet alleen het beschikbaar komen van privacygevoelige gegevens van die patiënt. Als vervolgde gedurende WOII heeft registratie mijn hele verdere leven bepaald. Door registratie ontkwam niemand van mijn toenmalig in Europa levende familie, op mijzelf na, eraan vermoord te worden in concentratiekampen. Door de Wet uitkering vervolgingsslachtoffers ’40-’45 in staat gesteld via de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) mijn psychotherapeutische behandeling volledig vergoed te krijgen, was er geen noodzaak meer bij welke zorgverzekeraar dan ook te hoeven claimen. Geen noodzaak dus geregistreerd te worden in welke ‘big brother is watching you’- database dan ook. De facto behoorde ik tot de groep zelfbetalers. Vanzelfsprekend zou ik mijn uit principe niet DBC-derende behandelaar kunnen behouden.
Dat was buiten minister Klink gerekend. Na uitvoerig pogen om aan wie ik ook maar bereiken kon op het ministerie én in de politiek de discrepantie in de wet te doen inzien, berichtte de heer Klink uiteindelijk het volgende: mijn tot dan toe door de PUR vergoede zorgkosten mogen niet langer door de raad vergoed worden. Het gaat immers om zorg die sinds 1 januari 2008 onder de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) valt. Mijn zorgaanbieder moet DBC-gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Toestemming van de patiënt is daarvoor niet nodig, ik kan dan ook geen bezwaar maken. ‘Op dit moment zijn wij druk doende de regelgeving hierop aan te passen’.
Weg principes, weg gevoel van veiligheid in een laatste levensfase, weg voorzien in levensonderhoud voor mijn behandelaar, weg vertrouwen in de staatsvorm waarin dit mogelijk blijkt, weg grond onder mijn voeten…
Dat overigens ‘de patiënt’ zich tot nu toe niet roerde verwondert natuurlijk geen weldenkend mens. Laten we wel zijn: welke patiënt strooit bij vrienden en kennissen, op het werk, of bij instanties met zijn/haar geregelde gang naar de psychiater of psychotherapeut. Bovendien, hoeveel patiënten weten inmiddels dat hun therapeut bij wet door minister Klink geboden is rekeningen volgens de DBC-systematiek uit te schrijven. Welke therapeut ontvangt de patiënt vanaf dat moment met de mededeling dat deze in het vervolg helaas niet meer op zijn bij eed afgelegde zwijgplicht kan rekenen. De therapeut moet immers ook leven, is economisch afhankelijk van de zorgverzekeraar die niet uitbetaalt wanneer hij het principe om binnenskamers te laten wat binnenskamers verteld wordt blijft hanteren. De onder behandeling zijnde vriend aan wie ik dit vertelde bleek niet op de hoogte van de nieuwe wet. Bij het eerstvolgende bezoek aan zijn psychiater vroeg hij naar de stand van zaken, of de wet ook in zijn geval gehanteerd werd. Ja, inderdaad, dat was zo. Natuurlijk was zijn behandelaar het niet eens met de opgelegde regels, maar zich houden aan de ooit afgelegde eed stond de mogelijkheid in de weg zonder te DBC-deren nog in zijn levensonderhoud te voorzien. Immers, blijkt uit Carolina Lo Galbo’s artikel (VN 43), zelfs als de patiënt uit eigen zak betaalt, als er voor hem uit eigen zak betaald wordt door ouders, werkgevers of instanties (zoals dat voor mijzelf gold), dan past de heer Klink de wet wel even aan en blijft patiënt noch behandelaar enige keus. Laat de psychiater en/of psychotherapeut zich dat dan zomaar gebeuren kunt u zich afvragen. Hoe voelt de patiënt zich die niet op de hoogte was, maar nu begrijpt wat de consequenties zijn van het in behandeling blijven bij de betreffende therapeut? In de Tweede Kamer zijn alleen door D66 en de SP schriftelijk vragen gesteld aan minister Klink. Wie van de andere Kamerleden ziet geregeld een behandelaar en vindt het in hemelsnaam wel goed dat deze, bevel is bevel, zijn beroepseed=zwijgplicht overboord gooit?
De door Lo Galbo genoemde actiegroep DeVrijePsych, die ik via hun site www.devrijepsych.nl al jaren volg, laat niets na de boodschap van hun beroepsgroep in de openbaarheid te brengen. Ook de genoemde artikelen in Vrij Nederland genereren inmiddels, tot mijn grote vreugde al een deel van de aandacht die ze verdienen, maar het is maar een deel. Ik hoor de patiënten niet. Als zovelen in dit land wel bereid zijn terecht bezwaar te maken tegen het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), waarom proberen patiënten van psychiaters/psychotherapeuten dan niet eens, deze schending van hun privacyrecht en verfoeilijke poging tot totale zeggenschap over henzelf alsook hun behandelaars tot een eind te laten komen. Ingezonden brieven en commentaar op beschikbare sites lijken niet alleen welkom, ze zijn noodzakelijk.
Hans Kombrink, voorzitter van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft gelijk: ‘Klink moet de wet veranderen’, billen bloot of niet. Pas dan kan mijn principiële behandelaar zijn brood weer verdienen, pas dan heb ik weer grond onder mijn voeten."
 


• 7 november 2009:  Psychiaters voelen zich opgejaagd wild, door Floor Ligtvoet, BN DeStem, 6 november 2009. Leve collega Wim Malkus!, onderworpen aan handhavingsactiviteiten van de zijde van de Nederlandse zorgautoriteit. DDR-waardig. 
Nieuw declaratiesysteem zit zorgverleners dwars, door Mirjam Schöttelndreier, VK Banen, 5 november 2009.

• 6 november 2009: Opinie: Verzekeraars doen meer kwaad dan goed, verhandeling door Jessica Terwiel, eerstelijns psycholoog, in Medisch Ondernemen. Een terecht pleidooi om zonder contractrelatie met verzekeraars te werken, omwille van privacy en professionele autonomie.

• 5 november 2009: De onderstaande brief van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 is vandaag verzonden. Het gaat hier om de koepelorganisatie van het hele verzet, waarin verenigd:
 
De Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet Nederland (NFR),
De Nederlandse vereniging  van ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd (Expogé),
De Nederlandse Vereniging  van Pilotenhelpers uit de Tweede Wereldoorlog "the Escape",
De Stichting Centraal Orgaan voormalig verzet en vervolgingsslachtoffers COVVS (14 organisaties),
De Vereniging "Friesland 1940-1945" en de
Stichting Genootschap Engelandvaarders.
 
De brief luidt als volgt:
 
Zijne Excellentie de Weledelzeergeleerde Heer dr. A. Klink,
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag
Cc: De Vaste Kamercommissie van VWS
      De fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer
 
Betreft: Psychotherapeutische behandeling van oorlogsgetroffenen.
 
Doorn,  5 november 2009
 
Excellentie,
 
Namens de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945, bestaande uit alle rechtspersoonlijkheid bezittende Nederlandse organisaties van het voormalig verzet uit de Tweede Wereldoorlog, richten wij ons tot u met een tweetal problemen, die bij ons opkwamen naar aanleiding van de door u voorziene overgang van de werkzaamheden van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in januari 2011.
 
Door deze overgang zullen oorlogsgetroffenen, die psychotherapeutische behandeling nodig hebben onder de Zorgverzekeringswet vallen. Dit betekent dat hun behandelaar een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) op de declaratie zal moeten vermelden. Er is daardoor sprake van een registratie. De angst voor elke vorm van registratie is bij vele oorlogsgetroffenen zeer reëel. Zij hebben immers in de Tweede Wereldoorlog ervaren hoe noodlottig dit kan zijn. Zij willen nooit meer aan welke registratie dan ook onderworpen worden.
 
Ons tweede probleem betreft de duur van de behandeling. Voor velen is een jarenlange behandeling noodzakelijk. De PUR liet het aan de behandelaars over om te beoordelen hoe lang en welke therapie nodig was. Zij zijn immers gespecialiseerd in het behandelen van deze zeer speciale categorie cliënten.  Als een behandeling heel lang duurde, dan werd dit beschouwd als een ‘ereschuld’.
 
Na de overgang van de PUR naar de SVB zal de zorgverzekeraar ongetwijfeld willen weten onder welke diagnose hun cliënt valt en waarom zo’n lange behandeling nodig is. Dit tast niet alleen de privacy van de cliënt aan maar doet ook afbreuk aan de eerder gedane beloften, dat deze oorlogsgetroffenen niet alleen konden rekenen op absolute geheimhouding, maar ook op  behandeling zo lang als de eigen therapeut dit nodig oordeelde.
 
Wij doen daarom een dringend beroep op u om niet terug te komen op uw jarenlange standpunt van ‘bijzondere solidariteit’ ten opzichte van deze groep.
Wij hopen dat u tot een heroverweging van uw standpunt zult overgaan en dat deze oorlogsgetroffenen op dezelfde wijze als tot nu toe behandeld kunnen worden.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en vriendelijke groet,
 
R.W.Hemmes,                                                  Mevrouw drs. N.C.Caspers,
Generaal Majoor bd                                         Arts n.p.
van de Koninklijke Luchtmacht                       secretaris
voorzitter                
 
(Opmerking redactie DeVrijePsych: zie in dit verband ook onderstaande berichten van 3 september 2009, 12 augustus 2009 en 8 augustus 2009)

• 22 oktober 2009: Klink onder vuur, door Carolina Lo Galbo in Vrij Nederland van 24 oktober 2009. Over verzet tegen de DBC-registraties in de geestelijke gezondheidszorg vanuit ondermeer het Nederlands Instituut van Psychologen NIP, Joods Maatschappelijk Werk JMW, Cliëntenraad van de Pensioen- en uitkeringsraad PUR. Het is tijd dat ook leden van de Tweede Kamer in dit ellendedossier hun verantwoordelijkheid nemen. Zie ook twee eerdere artikelen van Carolina Lo Galbo, Verzekeraar misbruikt patiënt en Privacy in de geestelijke gezondheidszorg

• 20 oktober 2009: ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER (EPD): WEG ERMEE? Kritisch redactioneel commentaar uit het NJCM-Bulletin, jrg. 34 (2009), nr. 6, van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. De redactie vraagt zich af of "het landelijk EPD niet een megalomaan project [is], waarmee de privacy van onze medische gegevens en het vertrouwen van mensen in zorgverleners nodeloos onder druk worden gezet?". Bovendien: "De noodzaak, geschiktheid en haalbaarheid van dit wetgevingstraject zijn vooralsnog niet aangetoond". Verder: "Daar komt bij dat hulpverleners volgens de bestaande wetgeving hun aansprakelijkheid voor fouten niet kunnen uitsluiten of beperken, ook niet voor haperingen van de software en apparatuur, fouten van hulppersonen en onjuistheden in de digitale dossiers van anderen (art.7:463 BW)… Als dit algemeen bekend wordt onder hulpverleners zal de bereidheid tot medewerking nog verder afnemen". Overgenomen met vriendelijke toestemming van de redactie.

• 20 oktober 2009: Een enge wereld. Onder deze titel wijdde Prof. Dr. Bob Smalhout zijn wekelijkse column in De Telegraaf (17 oktober 2009) aan het veelogige monster der elektronische staatscontrole. Burgerservicenummer, EPD, verkeerscontrole en DBC.
“Als slachtschapen” (Koning David, psalm 44) worden wij (semi-)automatisch, conform het visioen van George Orwell, bespied, geregistreerd, opgeslagen en beboet. Met de vriendelijke toestemming van de auteur hier overgenomen.
 
• 16 oktober 2009: Carolina Lo Galbo in Vrij Nederland 42, 17 oktober 2009: 'Verzekeraar misbruikt patiënt'. In het artikel staat een opvallende zin, namelijk: "Zo blijven verzekeraars … vragen om data uit het DBC-informatiesysteem (DIS)." Merkwaardig. Verzekeraars hebben immers al de op DBC-registraties gebaseerde declaraties. Willen zij deze met de veel uitgebreidere gegevens bevattende 'gepseudonimiseerde' DBC-registraties waarover DIS beschikking heeft vergelijken? En deze dus de-pseudonimiseren? Technisch lijkt dit niet moeilijk omdat beiden voorzien zijn van de naam(code) van de behandelaar. Zo ja, waarom levert DIS deze gegevens aan verzekeraars?
 
 • 15 oktober 2009: Terecht bepleit de Vice-president van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink, in zijn toespraak van 9 oktober j.l. het primaat van het primair proces in de zorg, namelijk de arts-patiënt relatie. Daar gaat het per slot van rekening om. Ten gevolge van verschillende ontwikkelingen heeft zich tussen de (uiteindelijk) verantwoordelijke overheid en het primair proces toenemend een min of meer verzelfstandigde bureaucratische tussenlaag genesteld. Deze hanteert een uniformerende, disciplinerende en standaardiserende bureaucratisch-bedrijfsmatige logica. Bij uitstek moet in dit verband o.m. worden gedacht aan de Nederlandse zorgautoriteit (NZa).
In deze tussenlaag, waarin zich ook de hogere functionarissen van professionele beroepsverenigingen en zelfs van de patiëntenbeweging (!) bevinden, wordt een gemeenschappelijke taal gesproken, die los staat van de werkelijkheid waarin burgers leven en uitvoerders hun werk moeten doen. Zorgprofessionals moeten zich daarin voegen ook als dat ten koste gaat van hun eigenlijke functie en professionele ethiek, waaronder hun beroepsgeheim. De heer Tjeenk Willink noemt in dit verband expliciet de DBC-systematiek.
Probleem hierbij is dat de verantwoordelijke overheid, i.c. de minister, op deze vervreemdende ontwikkelingen slechts indirect (parlementair) en dus moeizaam kan worden aangesproken. Ten dele komt dit ook omdat men binnen het direct onder de minister functionerende echelon, i.c. het ministerie en binnen het parlement, over onvoldoende specifieke kennis daartoe beschikt. Bij de huidige minister zelf lijkt hier overigens evenmin sprake van.
 
Wil de heilloos vervreemdende weg waarop de zorg zich de laatste jaren toenemend begeven heeft worden omgebogen zullen praktiserende zorgprofessionals (en niet hun “vertegenwoordigende” organisaties) en leden van wetgevende macht nader tot elkaar moeten komen en elkaars taal moeten leren spreken. Dat zal geen bureaucraten- maar gewone taal moeten zijn. Die de menselijke maat herstelt.
 

• 11 oktober 2009: Michael Schaap van Limboland TV had een gesprek met Kaspar Mengelberg over Het einde van het beroepsgeheim.

• 11 oktober 2009: "Significant private interests support recognition of a psychotherapist privilege. Effective psychotherapy depends upon an atmosphere of confidence and trust and therefore the mere possibility of disclosure may impede development of the relationship necessary for successful treatment. The privilege also serves the public interest, since the mental health of the Nation's citizenry, no less than its physical health, is a public good of transcendent importance".
(onderstreping van ons) Amerikaans Hooggerechtshof, 13 juni 1996

• 2 oktober 2009: De beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) neemt afstand van het door de overheid ten aanzien van privacy en beroepsgeheim voorgestane beleid, zo blijkt uit haar verklaring van 1 oktober 2009. Een belangrijke en hoopgevende ontwikkeling.

• 2 oktober 2009: Psychiaters en psychotherapeuten die geen DBC-registraties aanleveren ontvingen dezer dagen het bijgaande enquêteformulier met bijlagen van DBC Onderhoud. Verondersteld kan worden dat de NZa door middel van deze enquête tracht niet-DBCderende praktijkhouders door middel van een handtekening bewijs tegen zichzelf te ontlokken, met de bedoeling handhavend op te kunnen treden. Aan de orde is dus deze enquête te negeren.
Opvallend is dat DBC Onderhoud benadrukt de vragen mede namens beroepsverenigingen NVVP, NVvP, Orde van medische specialisten en NIP te stellen omdat ook deze organisaties "tezamen met de NZa en DBC-Onderhoud/DIS een zo volledig mogelijk beeld [willen] krijgen van alle GGZ-zorgaanbieders die DBC-gegevens aan het DIS zouden moeten aanleveren". Men moet echter aannemen dat de beroepsverenigingen handhaving en vervolging van collegae ongewenst achten. Het zou hen derhalve sieren hun steun aan dit onderzoek van DBC Onderhoud/NZa openbaar in te trekken.


• 1 oktober 2009: Sluipend Kwaliteitsverlies in de GGZ - Over de gevolgen van Diagnose Behandeling Combinaties in de praktijk, door Nienke van Sambeek. Masterscriptie | September 2009, Universiteit van Amsterdam, Medische Antropologie en Sociologie. Aanbevolen lectuur. Uit de conclusie:
“Maar belangrijker nog dan de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek, is misschien wel de maatschappelijke relevantie ervan. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat professionals binnen het huidige zorgstelsel belemmerd worden om op basis van hun deskundigheid en professionele ethiek te handelen. Aan hun bezorgdheid over deze situatie wordt door de bedenkers van het beleid geen gehoor gegeven. Alhoewel in beleidsdocumenten keer op keer wordt benadrukt dat de DBC’s in nauwe samenwerking met ‘het veld’ tot stand zijn gekomen, zijn de visies van de professionals uit dit onderzoek geenszins vertegenwoordigd. Hierin komt het democratisch tekort van het beleid naar voren. De consequentie van deze tekortkoming is dat professionals zich– openlijk dan wel stilzwijgend – blijven verzetten tegen het beleid. Om beleidswijzigingen in de GGZ te doen slagen is nauwere samenwerking tussen uitvoerders en bedenkers van beleid noodzakelijk. Verder blijkt dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van publieke belangen verwaarloost. Nog vóór dat de DBC’s zijn vrijgegeven aan de markt worden al zorgelijke ontwikkelingen waargenomen. Niet kwaliteit, maar kwantiteit komt op de voorgrond te staan. De cliënt, die nu juist centraal zou komen te staan, wordt hier de dupe  van. Om het publieke belang van kwaliteit van zorg te waarborgen dient de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen –en in te grijpen.” (KM)


• 18 september 2009: Inspectiebezoek NZa was ‘behoorlijk intimiderend’, verslag van een controleprocedure door de Nederlandse zorgautoriteit op de nieuwssite psy.nl.

• 14 september 2009: Op 9 september 2009 heeft de minister van VWS de Kamervragen van mevrouw Fatma Koser Kaya (D66) d.d. 29 april 2009 en van de heer Henk van Gerven (SP) d.d. 1 mei 2009 beantwoordZo min als een blinde ooit kleuren zal zien, zo min zullen DBC's ooit de realiteit van onze dienstverlening weergeven. Ofwel, over de macht om fundamentele kritiek te kunnen negeren.

• 13 september 2009: De praktijken van meerdere psychotherapeuten en psychiaters in den lande worden ter controle van de toeppassing van de DBC-systematiek door de Nederlandse zorgautoriteit onderzocht. Willen de betrokken collegae hierover vertrouwelijk contact met ons opnemen? Wij willen hierover zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn, en kunnen wellicht met raad ter zijde staan. Zie voor het telefoonnummer de introductiepagina.

• 9 september 2009: Zorggroothandels en -franchisenemers, een kleine geschiedenisles. Door Kaspar Mengelberg

• 5 september 2009: Dr. A. Klink en mevrouw dr. J. Bussemaker, minister en de staatssecretaris van VWS, presenteerden op 9 juli 2009 onder de noemer Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning de hieronder weergegeven newspeak-rijke brief van 41 pagina’s aan de Tweede Kamer. Bij nausea kan Stemetil ® wellicht verlichting brengen; deze minieme sluikreclame zal ons door de overheid wel vergeven worden. Tegen depersonalisatie helpt weinig anders dan het document ter zijde leggen. Prof. dr. Bob Smalhout nam deel aan de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie voor VWS terzake op 2 september 2009 ("Governance in de zorgsector") en schreef een afdoende commentaar, dat wij hier met zijn toestemming, waarvoor dank, publiceren. KM

• 3 september 2009: De doorstart van de organisatie Bits of Freedom is een verheugende ontwikkeling. Zie haar website http://www.bof.nl/.

• 3 september 2009: Zoals hieronder (8 en 12 augustus 2009) is bericht zijn de bezwaren tegen de DBC-registraties van vervolgingsgetraumatiseerden, zoals in brieven van Joods Maarschappelijk Werk (JMW) en de Cliëntenraad van de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) naar voren gebracht, door de verantwoordelijke staatssecretaris mevrouw Dr M. Bussemaker van de hand gewezen. Bovendien bevestigt de staatssecretaris dat vergoedingen van psychotherapeutische behandelingen van slachtoffers, die tot nu toe door de PUR en dus door de samenleving worden betaald, zullen worden gestaakt en dat de kosten van behandeling door de reguliere ziektekostenverzekeringen van de betrokkenen (of door de betrokkenen zelf) zullen moeten worden gedragen.  
Prof. Dr Arnold Heertje kwalificeert in zijn brief van 11 augustus 2009 aan mevrouw Bussemaker het beëindigen van vergoeding van behandelingen van vervolgingsgetraumatiseerden door de overheid als “… een uiting van grove kwaadaardigheid jegens de Joodse gemeenschap in het algemeen en de overlevenden, die zijn aangewezen op ingrijpende en hoogwaardige psychische hulp in het bijzonder”.  
Ook Ronald van den Berg, psychiater en psychoanalyticus, gaat in zijn brief d.d. 22 augustus 2009 aan minister Dr A. Klink op deze materie in. Hij stelt onder meer vast dat sprake is van “…een regelrecht Berufsverbot … voor degenen die zich verzetten tegen de verplichte registratie van diagnostische (psychiatrische) patiëntgegevens”. 

(Verwezen wordt naar berichten hieronder op 13 januari 2009, 31 mei 2009, 3 juni 2009, 8 augustus 2009, 12 augustus 2009.)

• 29 augustus 2009: Paul Verhaeghe, psychoanalyticus, schreef het boek Het einde van de psychotherapie, dat in september 2009 bij De Bezige Bij zal uitkomen. Ik geloof daar niks van, in tegendeel, en Verhaeghe zelf ook niet, blijkens het interview dat Gilbert Roox (De Standaard van 29 augustus 2009) met hem had. (KM)

• 26 augustus 2009: Uit de brief van mijn vriendin
“Zoals je weet heeft mijn fysiotherapeut, de heer X, tijdens de eerste sessie een account voor mij aangemaakt (in software van A). Het is de bedoeling, zo zei hij, dat ik u dan per e-mail oefeningen kan opgeven. Hij stelde ook een serie medische vragen o.a. over medicijngebruik. Toen het mij tijdens de tweede sessie duidelijk werd dat alle medische en paramedische informatie in A. was opgeslagen heb ik geprotesteerd. Tevergeefs. Alle gegevens blijven geheim, vond X.
Enkele weken later heb ik A. benaderd en gevraagd mijn gegevens uit hun systeem te verwijderen. A. antwoordde dat alleen X gegevens kan "wijzigen/aanpassen".
Ik kreeg vanmiddag een telefoontje van X De volgende dialoog vond plaats.
Hij vertelde mij dat hij mijn gegevens niet uit het A. systeem kan halen omdat hij dan in de problemen komt. Redenen:
1. De verzekeringsmaatschappij verplicht hem om een patiënt dossier van mij bij te houden. Naar ik begreep gaat het om informatie die de verzekeringsmaatschappij via een vragenlijst inwint. Regelmatig krijgt X nieuwe vragen van de verzekeringsmaatschappij die hij aan zijn patiënten moet stellen. Het is een heel gedoe en X is er niet blij mee.
2. Zonder een patiënt dossier, zo zei hij, kan ik niets declareren. Hij vroeg mij daarom om een brief aan mijn verzekeringsmaatschappij te schrijven met de mededeling dat ik niet in het A.-systeem geregistreerd wenste te worden. Ik antwoordde dat ik niet bereid was om dat te doen. Ik vroeg X om de rekening direct aan mij toe te sturen. Ik zal dan zelf, zonder begeleidend schrijven, zijn declaratie indienen.
3. X is van mening dat hij zonder het A.-systeem niet kan werken. "Stel dat u over een paar maanden weer bij mij komt, dan weet ik toch helemaal niet meer wat u gehad hebt",
Ik zei dat ik het gevoel kreeg dat ik in een gekkenwereld was aangeland. "U kunt toch in een schriftje aantekeningen maken"? X vond mij onredelijk. Hij zou de behandeling stoppen als ik niet zou willen meewerken.
Ik zei hem dat ik dat een goed voorstel vond.
Tenslotte benadrukte X dat hij het principieel met mij eens is. Hij deed dat drie keer.
Ik zei u bent een slappeling. En hing op.”
 
Opmerking: Ziektekostenverzekeraar Agis heeft in het kader van voorkeurcontracten met fysiotherapeuten registraties verplicht gesteld. Zie hier en vooral hier. Citaat hieruit: "6.7 Beleid. Discussie over het beleid van Agis of van de fysiotherapeut wordt tussen de fysiotherapeut en Agis gevoerd. De verzekerde wordt daarin niet betrokken".


• 21 augustus 2009: Zorgverzekeraar Agis is wegens privacyschending veroordeeld. Aldus berichtgeving in het Juridisch Dagblad.

• 19 augustus 2009: Op Digitaal Bestuur staat nu een artikel van Pieter Wisse (Dotindividual) waarin een lans wordt gebroken voor een grondwetsherziening m.b.t. informatie(eigendom). 
 
• 18 augustus 2009: Graag attenderen wij op de informatieve TV-serie Kijken in de ziel, waarin Coen Verbraak met psychiaters en psychotherapeuten spreekt.
In de laatste tien minuten van de op 18 augustus 2009 uitgezonden aflevering gaat het over DBC’s. In steekwoorden:
(26:47): Prof. Swinkels begint met een laudatio.
(28:10): Collega Christa Widlund (de schrijfster Anna Enquist) kwalificeert zijn opvattingen als "totale onzin" en benadrukt tevens de onbruikbaarheid van DBC's.
(29:14): Collega Prof Roos van der Mast vervolgt:"DBC's doen aan de kwaliteit van de psychiatrie niet toe of af", in tegenstelling tot wat Swinkels stelt.
(29:14): Witlund: Het beroepsgeheim in gevaar. Ook voor zelfbetalers, die moeten ook geregistreerd worden.
(29:50): Collega Nelleke Nicolaï was uren per dag met als door haar onveilig gekwalificeerde DBC-registratie in de weer. Moest wel, want anders vervolging wegens economische delinquentie. Zij is daarom, zoals velen, met haar praktijk gestopt.
(31:25): Swinkels kwalificeert de DBC-critici als paranoïde.
(31:18): van der Mast: Privacy staat in onze samenleving op het punt van verdwijnen.  DBC's zijn daarvan een onderdeel.
(32:54): Widlund overweegt ook met haar praktijk te stoppen. Hoopt echter dat de zaak toch nog ten goede zal keren, bv. door proefproces. Zou graag met Klink hierover spreken. Patiënten die zich over de aarzeling hebben heen gezet moet je als eerste naar hun sofinummer (BSN) vragen en hun paspoort controleren. Hoopt dat Klink eens dringend behoefte aan therapie zal hebben. Wanneer hij zelf betaalt moeten ook gegevens worden doorgegeven. Ook makers van het systeem zijn zelf in therapie geweest. "De hypocrisie en de lulligheid". "Dat zegt dan de man die dit vak de nek omdraait. Onbegrijpelijk".
(35:08): einde
 

• 18 augustus 2009: Dr George Berger, Uppsala, Zweden, gaf toestemming zijn verhandeling DUTCH HEALTHCARE IS A DANGEROUS 'ANOMALY IN EUROPE' hier te publiceren. Waarvoor dank.

• 16 augustus 2009: Dotindividual, waarover hieronder eerder bericht werd, presenteert haar credo, Alle informatie over mij is mijn eigendom!, nu ook in de kortst mogelijk vorm. Zie www.dotindividual.com/Intro-filmpje.html (in bewegende beelden) en www.dotindividual.com/Intro-tekst.html (in tekst). Warm aanbevolen. 

12 augustus 2009:  Ronald van den Berg heeft, gebruik makend van een privé-contact, staatssecretaris Bussemaker een vernieuwde versie van "DBC's in 1000 woorden" ter hand gesteld. De reactie namens Minister Klink d.d. 22 juli 2009, van de hand van mevrouw E. Wennink, vindt men hierbij. Als bijlage was de al eerder hieronder gepubliceerde brief van mevrouw Bussemaker aan de Cliëntenraad van de PUR toegevoegd.

8 augustus 2009: Bezwaren tegen DBC’s van
Joods Maatschappelijk werk (JMW) en Cliëntenraad van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) zijn afgewezen. Brieven betreffende oorlogsgetroffenen en DBC-systematiek [*] zijn door de staatssecretaris beantwoord.

De Stichting
Joods Maatschappelijk Werk (JMW) heeft de minister en de staatssecretaris van VWS per brief d.d. 22 april 2009 laten weten dat de DBC-systematiek bij behandelingen van vervolgingsgetraumatiseerden "grote, ongunstige gevolgen" zal hebben. JMW geeft ondermeer de mening weer van gespecialiseerde psychiaters en psychotherapeuten waarmee zij samenwerkt; enkelen onder hen hebben vanwege principiële bezwaren tegen de DBC-systematiek inmiddels hun praktijk gestaakt, anderen overwegen dit te doen. Mede gezien de geringe beschikbaarheid van gespecialiseerde psychotherapeuten en de “door hen in twijfel getrokken privacybewaking” vraagt JMW uitdrukkelijk de ministeriële aandacht voor de gerezen problematiek. (zie ook bericht op deze site van 27 april 2009)

Ook de Cliëntenraad van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) heeft op 6 april 2009 een brief (kenmerk 2009-41-CR) aan de minister van VWS over de “problematiek oorlogsgetroffenen in relatie tot de verplichting van de DBC systematiek” geschreven. Na vastgesteld te hebben dat bij vervolgden sprake is van “angsten voor vormen van registraties en inbreuk op privacy” als gevolg van de DBC-systematiek, verzoekt de raad de minister “met klem een uitzondering te maken voor de wettelijk erkende oorlogsgetroffenen die de DBC systematiek als bedreigend ervaren”. De Cliëntenraad sluit haar brief als volgt af: “Wij hopen dan ook vurig dat u voor deze oorlogsgetroffenen kunt bepalen dat zij op de hen vertrouwde wijze kunnen blijven rekenen op de op hen afgestemde procedures en vergoeding van kosten door de PUR en dat er voor de problematiek van oorlogsgetroffenen een uitzondering gemaakt kan worden op de inmiddels verplichte DBC systematiek”. (zie ook bericht op deze site van 3 juni 2009)

Beide brieven zijn inmiddels beantwoord.
Namens de staatssecretaris toont de directeur Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII per
brief d.d. 18 juni 2009 aan JMW “begrip voor de gevoelens van onzekerheid” (van de oorlogsgetroffenen), en acht het “van belang dat de opgebouwde vertrouwensrelatie tussen een oorlogsgetroffene en zijn behandelaar voortgezet kan worden”. Zij benadrukt “dat de keuzevrijheid van de cliënt voor een zorgverlener door de overheveling van de ggz naar de Zvw niet in het geding kan zijn”.
De tot nu toe gebruikelijke vergoeding van behandelingen bij vervolgingsslachtoffers van overheidswege door de PUR wordt dus gestaakt. Betrokkenen zullen zich voor vergoeding tot hun ziektekostenverzekeraar moeten wenden. DBC-registratie is verplicht. Betrokkenen kunnen hun behandeling dus slechts voortzetten onder voorwaarde dat DBC-registraties worden verricht. (In de brief wordt overigens ten onrechte verwezen naar een brief van de minister. Moet zijn: van de staatssecretaris.)

Het bagatelliseren van de door JMW gesignaleerde problematiek tot “gevoelens van onzekerheid” miskent de ernst ervan. De gestelde “keuzevrijheid” van cliënten is in dit verband volstrekt buiten de orde van bezwaren tegen de DBC-systematiek. 
JMW schrijft immers dat aan lopende behandelingen ten gevolge van DBC-registraties schade kan worden toegebracht, en dat deze zelfs hierom door de cliënt kan worden beëindigd. In de brief van JMW wordt tevens gemeld dat psychiaters en psychotherapeuten “menen niet langer te kunnen instaan voor de privacybescherming van hun patiënten waarzonder hun métier ondenkbaar is”.


Ook het antwoord van Staatssecretaris Dr M. Bussemaker aan de Cliëntenraad PUR (
brief d.d. 17 juni 2009)
ademt de sfeer van bagatellisering van de problematiek. Zij schrijft “dat de zorgverlener … altijd in de positie verkeert de noodzakelijke zorg aan te blijven bieden”. Dit is een onterecht geruststellende en dus onjuiste voorstelling van zake. De verplichting tot DBC-registratie belemmert namelijk het bieden van adequate zorg op een wijze die door oorlogsgetroffenen zelf gewenst is, of sluit deze uit.

Mevrouw Bussemaker schrijft tevens  “dat de gegevens in het DIS op geen enkele wijze kunnen worden herleid tot het individu” (bedoeld: tot de identiteit van de betrokken cliënt).
Ook dit is onterecht geruststellend en dus onjuist. Blijkens de brief van het College Bescherming Persoonsgegevens aan het ministerie van VWS d.d. 10 januari 2006 verlangt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “dat met het oog op de samenstelling van statistische informatieproducten waarin kruisverbanden worden gelegd tussen gezondheidsgegevens en andersoortige gegevens … de DBC-gegevens uit het DIS kunnen worden gekoppeld met persoonsgegevens die reeds bij haar aanwezig zijn”. Dit heeft er toe geleid dat “[v]oor het CBS … een bijzondere situatie [is] gecreëerd. Aan het CBS wordt namelijk – als enige afnemer- de sleutel verstrekt waarmee het de pseudo-identiteiten alsnog kan identificeren”.
In tegenstelling tot wat mevrouw Bussemaker schrijft blijkt het dus wel degelijk mogelijk om gepseudonimiseerde DBC-registraties onder beheer van DIS door middel van een elektronische sleutel tot een individu te herleiden. Deze sleutel kan in principe ook aan andere derden, bijvoorbeeld aan de AIVD, ter beschikking worden gesteld. Afgezien hiervan zijn meerdere methoden denkbaar waardoor via data-aggregatie (bijeenbrengen van data uit verschillende bronnen) een gepseudonimiseerde DBC-registratie geïdentificeerd kan worden. 

Joodse oorlogsgetroffenen hebben veelal onoverkomelijke bezwaren tegen het vastleggen en aanleveren van DBC-registraties. Dit is niet verwonderlijk omdat hun naasten met behulp van
bestaande bevolkingsregistraties in de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en vermoord.

Vastgesteld moet worden dat de staatssecretaris het door haar gestelde belang van “beleidsinformatie en het herijken van het DBC-systeem” laat prevaleren boven de bezwaren tegen  de DBC-systematiek van zowel cliënten van de Pensioen- en Uitkeringsraad als van psychiaters en psychotherapeuten met speciale deskundigheid op het gebied van psychische oorlogsgevolgen, zoals door JMW verwoord.

De brief van de staatssecretaris
bevestigt dat vergoedingen van psychotherapeutische behandelingen van oorlogsslachtoffers en hun nakomelingen die tot nu toe door de PUR en dus door de samenleving worden betaald zullen worden gestaakt en dat de kosten van behandeling door de reguliere ziektekostenverzekeringen van de betrokkenen (of door de betrokkenen zelf) zullen moeten worden gedragen. 

Bij de totstandkoming en de uitvoering van de verschillende wetten ten behoeve van verzetsdeelnemers en vervolgden heeft de overheid steeds de “ereschuld” en de “bijzondere solidariteit” jegens hen als uitgangspunten genomen. 

Het is te hopen dat staatssecretaris Dr M. Bussemaker (Partij van de Arbeid) op haar besluiten zal terugkomen en dat zij aan deze uitgangspunten, die zij ook zelf in haar brief en in haar
schijven aan de Tweede Kamer van 17 juni 2008
noemt, alsnog het gewicht zal toekennen dat aan de betrokkenen toekomt.
Kaspar Mengelberg  


[*] DBC-registraties zijn gedetailleerde elektronische vastleggingen van gegevens betreffende de patiënt, diens diagnose en diens behandeling. Zij zijn tijdrovend en moeten conform de regelgeving van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) in speciale computerprogramma’s worden ingevoerd en vervolgens doorgegeven. DBC-registraties dienen geen therapeutisch nut.
 
Deze registraties kennen de volgende fases.
 
1. Registratie door de behandelaar.
DBC-registraties zijn voorzien van alle gebruikelijke patiëntengegevens zoals naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, verzekering, polisnummer, huisarts. 
DBC-registraties dienen conform de Minimale Dataset GGZ (NZa) diagnostische en anamnestische gegevens te omvatten, zoals het psychiatrische toestandbeeld of toestandsbeelden (bijvoorbeeld angststoornis, stemmingsstoornis, bipolaire stoornis, schizofrenie, aanpassingsstoornis), de aan- of afwezigheid van (langdurige) persoonlijkheidsproblematiek en specificatie daarvan (bijvoorbeeld narcistische persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, schizoïde persoonlijkheidsstoornis), de opsomming van lichamelijke aandoeningen in heden en verleden, het karakter van eventuele maatschappelijke problematiek (bijvoorbeeld gezinsproblemen, economische problemen, problemen met justitie) en een globale inschatting van het niveau van functioneren op een schaal van nul tot honderd.
Verder dienen de data van alle behandelcontacten (al dan niet psychotherapeutisch, vis à vis, telefonisch, per e-mail, medicatievoorschriften e.d.) te worden vastgelegd.
2. Verzending van de DBC-registratie naar DBC Informatie Systeem (DIS).
Na afsluiting van de behandeling, of bij langer durende behandelingen eens per jaar, dienen de registraties via de elektronische weg naar het DIS verzonden te worden. De registraties worden hierbij van de persoonskenmerken van de patiënt ontdaan; deze worden vervangen door een pseudoniem op basis van postcodecijfers, geslacht en geboortejaar. Dit pseudoniem is uniek voor de individuele patiënt om verwisselingen te voorkomen. De identiteit van de behandelaar wordt vermeld. Feitelijk worden de registraties onder bestuurlijk beheer van de Stichting DBC Onderhoud in en vanuit de computers van Logica Nederland BV te Rijswijk opgeslagen, verwerkt en onder verschillende rechthebbenden (o.a. NZa, Ministerie, College voor Zorgverzekeringen) verspreid. Een van de taken van DIS is de controle van de registraties op juistheid en volledigheid (“validatie”). Gevalideerde registraties worden naar de behandelaar teruggezonden.
3. Opmaken van de rekening.
Op basis van de gevalideerde DBC zal de behandelaar na ontsleuteling van het pseudoniem de weer op naam van de patiënt gestelde rekening opmaken, en deze via de elektronische weg naar de ziektekostenverzekeraar of de patiënt verzenden. Op de rekening moet de diagnose in hoofdgroepen worden vermeld. Deze is minder gedetailleerd en gespecificeerd dan op de oorspronkelijke DBC-registraties was vereist, maar bevat niettemin aanduidingen als “angststoornis”, “bipolaire stoornis”, “schizofrenie” en dergelijke. 
 
• 26 juli 2009: De website Dotindividual, waarover hier op 5 en 10 juni j.l. is bericht, is vernieuwd. Dotindividual bepleit, kort gezegd, dat persoonlijke informatie als persoonlijk eigendom beschouwd dient te worden. Voorstellen worden gedaan tot aanpassing van artikel 10 van de Grondwet en de Wet bescherming persoonsgegevens, in de vorm van een (nieuwe) Wet persoonsinformatie. Ook wordt een vernieuwde versie van het Manifest voor informatieverkeer gepresenteerd.

• 21 juli 2009: De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zij niet begrijpt “waarom de bestuurders van dit land zo keihard worden weggezet”. 
Karin Spaink kan dit goed uitleggen. Wat ons betreft: een beleid dat psychiaters en psychotherapeuten op straffe van professionele liquidatie dwingt hun beroepsgeheim en de informationele privacy van hun patiënten te schenden is onaanvaardbaar.

• 18 juli 2009: Zoals hieronder op 15 juli 2009 vermeld verhoort de Nederlandse zorgautoriteit psychiaters en psychotherapeuten die, met de bedoeling hun beroepsgeheim en de informationele privacy van hun patiënten in stand te houden, weigeren conform de verplicht gestelde DBC-systematiek te declareren. Zij lijken zich in bochten te moeten wringen om aan te tonen dat zij geen psychotherapie verrichten. Een collega doet verslag van zo’n visitatie.

 

(31:18): van der Mast: privacy in onze samenleving sterk bedreigd. DBC's zijn daarvan een onderdeel. Noemt verplichte gebruik van BSN-nummer.
(32:54): Witlund overweegt ook met praktijk te stoppen. Hoopt dat de zaak toch nog ten goede zal keren, bv. door proefproces. Zou graag met Klink erover spreken. Patiënten die zich over de aarzeling hebben heen gezet moet je als eerste naar hun paspoort vragen. Hoopt dat Klink eens dringend behoefte aan therapie heeft. Ook wanneer hij zelf betaalt moeten toch gegevens worden doorgegeven. Ook de makers van het systeem weten hoe het in elkaar zit en zijn zelf in therapie geweest. "de hypocrisie en de lulligheid". "Dat zegt dan de man die dit vak de nek omdraait. Onbegrijpelijk".
(35:08): einde
Zie ook http://tv-visie.be/print_nieuws.php?bericht=31292

 

 • 17 juli 2009: De minister van volksgezondheid heeft besloten om via een aanwijzing aan de Nederlandse zorgautoriteit, waartoe hij op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg gerechtigd is, “het huisartsenkader in 2010 met € 60 mln te verlagen en dit bedrag in 2011 ter beschikking te stellen voor de beloning van doelmatig voorschrijven” (brief aan Tweede Kamer d.d. 13 juli 2009).
  Professionele autonomie is kenmerk van professionaliteit. (Huis)artsen zijn bevoegd en in staat om op eigen kompas, in overleg met de patiënt, tot professionele beslissingen te komen. Het kiezen van een geneesmiddel is een professionele beslissing, waarin de minister door middel van financiële straf en beloning treedt. Hij reduceert hiermee de professionele autonomie van de arts en dus diens professionaliteit. Artsen moeten zich verenigen om zich tegen deze en soortgelijke aanvallen op hun professie van de zijde van de minister en zorgautoriteit te weer te stellen. De officiële beroepsverenigingen waaronder de Landelijke Huisartsen Vereniging doen dit niet of in onvoldoende mate. Organisaties als De Vrije Huisarts, Comité WAKE UP! en, voor psychiaters en psychotherapeuten, DeVrijePsych en Koepel van DBC-vrije Praktijken bieden meer perspectief. Zie ook OPKLARINGEN van Marc Chavannes in de NRC. Zijn blog ontwikkelt zich tot een belangrijk forum op het gebied van oppositionele gezondheidszorg, in tegenspraak met bureaucratogene gezondheidszorg. Aan de orde is de oprichting van netwerken en organisaties als De Vrije Chirurg, De Vrije Oogarts, De Vrije Internist, De Vrije Fysiotherapeut, enzovoort. (KM)
 • 15 juli 2009: Zoals hier onderstaand op 16 mei 2009 en 12 maart 2009 is bericht controleert de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) praktijken van psychiaters en psychotherapeuten, met het oog op het (niet) naleven van de verplichting conform de (privacy- en beroepsgeheim schendende) DBC-systematiek te declareren. Handhavingmaatregelen waaronder dwangsommen en ambtelijke boetes of vervolging wegens economische delinquentie zijn als gevolg hiervan te vrezen. Een collega heeft de praktijkvoering gewijzigd in de zin dat “eerstelijnspsychologische zorg” wordt geleverd. Bericht werd ontvangen dat dit door de NZa is aanvaard.  
 • 14 juli 2009: Een Amsterdamse GGZ-instelling wil bovenop een nieuw gebouw voor spoedeisende psychiatrische hulp een realistisch uitgebeelde jumper plaatsen, getiteld 'How to meet an angel'. Over deze cynische en nu vrijwel gerealiseerde gruwel gaat Kwakladder door Ronald van den Berg, uit het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, Jaargang 120 (2009), nummer 1, p. 32-33
 • 11 juli 2009: Dr. H.F. Aarts, plastisch chirurg te Tilburg, gaf toestemming zijn voordracht hier te publiceren, waarvoor dank. Aarts benadrukt in zijn verhandeling het essentiële belang van de professionele autonomie als voorwaarde voor optimale zorg en noemt factoren die deze bedreigen.
 • 5 juli 2009: Het echec van de marktwerking. Wat zijn de problemen in de ggz en hoe die op te lossen?, door Fred Leffers & Thijs Emons, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 2009 7/8.
 • 2 juli 2009: http://weblogs3.nrc.nl/opklaringen/  blog van Marc Chavannes op site van NRC Handelsblad. Gaat geregeld over privacyschending en -bedreigingen. Van harte aanbevolen.
 • 25 juni 2009: De minister van VWS heeft bericht dat de beantwoording van de kamervragen van van Gerven (SP, zie 1 mei 2009) en Koser Kaya (D'66, zie 23 april 2009) tot "omstreeks 24 juli 2009" is uitgesteld. Zie 1 en 2. Het zomerreces van de Tweede Kamer wordt van 3 juli tot 1 september gehouden.
 • 24 juni 2009: Het Comité WAKE-UP!! rapporteert over haar onderzoek van ruim drieenvijftigduizend patienten in tweeentwintig huisartsenpraktijken: 95.8% der respondenten wil niet dat gegevens in het landelijk EPD worden opgenomen.  
 • 16 juni 2009: Antwoorden van minister Klink op vragen van kamerlid Agema (zie 23 mei 2009)
 • 10 juni 2009: Onder de paradoxaal lijkende titel DBC voor GGZ is niet gecompliceerd! schreef Paul Jansen, eveneens oprichter van dotindividual, een verhandeling waarin hij met betrekking tot DBC's (speciaal) in de ggz een betekenisvol en terecht onderscheid maakt tussen de concepten complex en gecompliceerd.  Warm aanbevolen
 • 5 juni 2009: DBC-systematiek als Newspeak, door Pieter Wisse. De auteur, informatiekundig ontwerper, tevens mede-oprichter van dotindividual, gaf ons zijn vriendelijke toestemming voor publicatie van deze belangwekkende verhandeling. "De DBC-systematiek als symptoom van heersend samenlevingstekort." Ook gepubliceerd op digitaalbestuur.
 • 3 juni 2009: De cliëntenraad van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) heeft op 6 april 2009 een brief (kenmerk 2009-41-CR) aan de minister van VWS geschreven betreffende “problematiek oorlogsgetroffenen in relatie tot de verplichting van de DBC systematiek”. De cliëntenraad bepleit hierin “dat er voor de problematiek van oorlogsgetroffenen en uitzondering gemaakt kan worden op de inmiddels verplichte DBC systematiek”. De cliëntenraad berichtte het niet gepast te achten dat deze brief hier in extenso gereproduceerd wordt. Zij heeft echter geen bezwaren tegen aanduiding ervan.
 • 31 mei 2009: PUR staakt vergoeding van behandelingen, vervolg
  Artikel 19 van de WET  OP  DE  PENSIOEN-  EN  UITKERINGSRAAD (Wet PUR) luidt:
  "Onze minister kan de Raad aanwijzingen van algemene aard geven met betrekking tot de uitvoering van de in artikel 3, onder a, genoemde wetten."
  Verder, Artikel 20 van de WET  UITKERINGEN  VERVOLGINGSSLACHTOFFERS  1940-1945  (Wuv) luidt:
  "1. Indien de vervolgde wegens ziekten of gebreken, welke door of in verband met de vervolging zijn ontstaan of verergerd, geneeskundige behandeling en verpleging behoeft, worden de daaraan verbonden ten laste van de vervolgde blijvende noodzakelijke kosten, alsmede de daarmee direct verband houdende extra kosten voor noodzakelijke voorzieningen, volledig vergoed, tenzij het derde lid van toepassing is.
   …
  4. Een vergoeding ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, wordt slechts verleend voor zover deze niet ten laste kunnen worden gebracht van een zorgverzekering ingevolge de Zorgverzekeringswet of een andere ziektekostenverzekering of ten laste daarvan zouden kunnen worden gebracht indien een zodanige verzekering is of zou zijn gesloten. De Raad kan van de eerste volzin afwijken, indien, gezien de individuele omstandigheden van de aanvrager, naar het oordeel van de Raad daartoe gegronde redenen aanwezig zijn".

  Tot 1 januari 2008 werd psychotherapie conform de AWBZ vergoed en was beperkt tot 90 zittingen; daarna werd de financiering door de PUR overgenomen. Sinds 2008 kan ook (zeer) langdurige behandeling in Nederland in principe conform de Zorgverzekeringswet ten laste van de ziektekostenverzekeraar worden gebracht. 
  Met andere woorden de minister heeft de macht te beslissen conform zijn brief d.d. 15 mei 2009 . De beslissing ligt ook voor de hand omdat daarmee deze uitkering niet meer ten laste van zijn begroting maar ten laste van de ziektekostenverzekeraar komt. Uitkeringsgerechtigden die in het buitenland wonen zal dit ordeal bespaard blijven. 

  Nog geheel afgezien van de privacyschendende implicaties van de DBC-systematiek is onvermijdelijk sprake van een substantiële verslechtering van de positie van vervolgingsslachtoffers in behandeling. De PUR gaf tot nu toe veiligheid. Ziektekostenverzekeraars zullen mogelijk proberen zich op naargeestige wijze van de zorglasten te ontdoen, kortdurende behandelingen entameren, verwijzing naar het maatschappelijk werk om de hoek of in de wijk voorstellen en dergelijke.
   
  In feite komt e.e.a. neer op het op termijn afschaffen van vergoeding van behandeling door de PUR. Dit is in flagrante tegenspraak met geruststellende mededelingen van de zijde van staatssecretaris Dr J. Bussemaker (PvdA). Zie hiervoor hieronder in bericht van 20 mei 2009
   
 • 28 mei 2009: NPCF, propagandaorganisatie van VWS, de subsidies ontward. Zie Donderdag 28 mei 2009 door Marc Chavannes
 • 27 mei 2009: Er bestaat een grote discrepantie tussen de onderzoeken van de Hond en TNS Nipo inzake de aanvaardbaarheid van het EPD onder de Nederlandse bevolking. de Hond: vierenveertig procent tegen EPD. TNS Nipo: zes procent tegen EPD. Zie hier (de Hond, radio De Praktijk) en hier (LPCF en TNS Nipo). Mogelijk (deel)verklaring is dat TNS Nipo van 17 t/m 27 april 2009 onderzocht, en de Hond later. Inmiddels was gebleken dat de artsen in grote getale tegen het EPD zijn.
 • 23 mei 2009: Kamervragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat artsen massaal bezwaar indienen tegen het EPD. (13 mei 2009) 
  1.) Bent U bekend met het bericht “ Artsen dienen massaal bezwaar in tegen EPD”?(*) 
  2.) Wat vind U van het feit dat een ruime meerderheid van de artsen het bezwaarformulier tegen opneming van hun gegevens in het Elektronisch Patiëntendossier heeft ingevuld of overweegt dit te gaan doen?
  3.) Deelt u de mening dat het schokkend is dat artsen aangeven geen vertrouwen te hebben in de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem?
  4.) Deelt u inmiddels de mening dat dit EPD niet moet worden ingevoerd?
  (*) Medisch Contact, "Artsen dienen massaal bezwaar in tegen EPD", 12 mei 2009
 • 20 mei 2009: Malafide retoriek van het ministerie van VWS.
  In het onderstaande artikel in De Volkskrant van 14 mei 2009 staat dat het ministerie van VWS de Consumentenbond beticht van twijfel aan de rechtsstaat omdat de bond meent dat de overheid de privacy van burgers met betrekking tot het EPD onvoldoende garandeert. Het ministerie lijkt hiermee een ideologisch cordon sanitaire te willen plaatsen rondom hen die twijfelen aan haar competentie. Het duiden van onenigheid met het ministerie als twijfel aan de rechtsstaat impliceert de inname van een totalitaire stellingname die in de Democratische Volksrepubliek Korea niet zou misstaan. En gunt een blik op malafide ambtelijke opvattingen die onder verantwoordelijkheid van minister Dr A. Klink tot uiting worden gebracht. Kamervragen waard.
  Consumentenbond ruziet met VWS DEN HAAG. Volgens de Consumentenbond hebben burgers onvoldoende de regie over hun gegevens in het elektronisch patiëntdossier (EPD)
  Zorgverleners kunnen medische gegevens gemakkelijk kopiëren en verspreiden. Daarnaast is de pas waarmee zorgverleners in het EPD inloggen, gekraakt. Om die reden zoekt het ministerie naar een nieuwe techniek, stelt de bond.
  Volgens het ministerie van VWS is de pas voor zorgverleners nog steeds veilig en blijft hij gebruikt worden. Wel krijgt hij een nieuwe chip. Daarover is aan de Tweede Kamer gerapporteerd. De Consumentenbond weet daarvan.
  Ook ter zake van het kopiëren van dossiers verschilt het ministerie van mening met de Consumentenbond. Zorgverleners zijn volgens het ministerie wettelijk verplicht dossiers bij te houden over wat ze met wie uithalen. Dus moeten ze wel kopiëren. Verspreiden is niet aan de orde, want dat mag niet volgens de wet.
  Als de Consumentenbond daaraan twijfelt, zegt het ministerie, twijfelt de bond eigenlijk aan de rechtsstaat. (VK, 14 mei 2009)
   
 • 20 mei 2009: PUR staakt vergoeding van behandelingen.
  Joodse patiënten van psychiaters en psychotherapeuten, met name de directe en indirecte vervolgingsslachtoffers onder hen, hebben zoals eerder uiteengezet grote bezwaren tegen de DBC-systematiek. Bezwaren die blijkens de brief van Joods Maatschappelijk Werk (JMW) aan het ministerie d.d. 22 april 2009 door behandelaars worden gedeeld.
  Een betrokkene correspondeerde hierover met het ministerie. Na eerder met geruststellende kluitjes in het riet gestuurd te zijn werd door betrokkene de brief d.d. 15 mei 2009 van de minister ontvangen. Niet alleen wordt elk bezwaar terzijde geschoven. In de voorlaatste alinea wordt zelfs gemeld dat de vergoeding van psychotherapeutische behandelingen door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) zal worden gestaakt en naar de gewone ziektekostenverzekeringen zal worden overgeheveld.
  Dit is in stijd met geruststellende toezeggingen zoals gedaan door de verantwoordelijke staatssecretaris Dr J. Bussemaker (PvdA), in Aanspraak van september 2008 (pagina 4 e.v.). Kennelijk zijn PvdA en CDA bereid de verantwoordelijkheid voor deze bezuinigingsmaatregel ten koste van vervolgingsslachtoffers te dragen. Het is wenselijk dat JMW, de PUR en anderen tegen het staken van vergoedingen stelling nemen.
 • 18 mei 2009: Veel Nederlanders negatief over elektronisch patiënten dossier. Uit onderzoek van Maurice de Hond, dat hij in opdracht van 'De Praktijk' heeft gedaan blijkt dat 37% van de Nederlanders tegen het elektronisch patiënten dossier (EPD) is. 44% van de ondervraagden geeft aan dat wanneer het EPD vandaag nog zou worden ingevoerd, zij hun gegevens niet zouden laten opnemen. Met het elektronisch patiëntendossier kunnen zorgverleners digitaal medische gegevens uitwisselen. Inmiddels is de wet door de Tweede Kamer, maar de onrust wordt steeds groter. Vorige week bleek namelijk al dat een derde van de artsen zelf bezwaar heeft gemaakt tegen het EPD en naar nu blijkt zijn veel Nederlanders minstens zo negatief gestemd. Beluister Radiouitzending van 18 mei 2009
 • 17 mei 2009: Brief van Ronald van den Berg d.d. 14 april 2009 aan de vice-voorzitter van de Raad van State.
  16 mei 2009: Het uitgangspunt van Dotindividual is: persoonlijke informatie is persoonlijk bezit. Dotindividual heeft onder de titel
  'New EC Data Privacy Directive' een voorstel gedaan om tot herziening te komen van de EC Directive 95/46/EC, fundamenteel Europees document betreffende  “the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data” (1995). Zie ook http://ecdirective.dotindividual.com/ToMedicalProfessionals.html#Topic14.
 • 16 mei 2009: De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) bezoekt praktijken van psychiaters en psychotherapeuten om te controleren of zij DBC's registreren en op basis daarvan declareren. Aan de hand van de resultaten van deze controles beslist zij om al dan niet tot handhavingmaatregelen over te gaan. Zie ook het bericht hieronder van 12 maart 2009. Een geanonimiseerd voorbeeld van de aankondiging van een dergelijke bezoeking door NZa vindt u hier. In deze (ene!) casus, het gaat hier om een arts/psychotherapeut, blijkt vooralsnog dat de NZa wellicht niet tot handhavingmaatregelen overgaat onder voorwaarde dat de behandelaar zich beperkt tot eerstelijnspsychologische zorg, conform de regelgeving in de Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg (BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2) van NZa. Men vergete in vookomende gevallen niet conform de eis van NZa en gelijk de coiffeur een tarieflijstje op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijkruimte aan de muur of op de deur, achter of voor het raam e.d., te lijmen, te spijkeren, in elk geval te bevestigen. De analytici onder ons kunnen dit ook aan het plafond doen, met dank aan wijlen WFH voor deze inval.  
 • 13 mei 2009: Voorbeeldbrief aan patienten van artsen die zich zelf niet willen laten aansluiten op het EPD. Vanuit Comité-Wake-Up.
 • 13 mei 2009: NOVA TV en Medisch Contact: Artsen willen zelf niet in EPD. Opmerking: 
  Uit de enquête blijkt onder meer dat een ruime meerderheid van artsen zelf niet in het landelijke EPD wil worden opgenomen.
  Desondanks blijft de voorzitter van de KNMG Dr A. Nieuwenhuijzen Kruseman zich in de uitzending voorstander ervan tonen. Vastgesteld moet worden dat de KNMG zich in dit dossier van haar achterban heeft vervreemd.
  Dit is niet incidenteel maar symptomatisch. Wat betreft tal van ontwikkelingen zoals geëntameerd door beleidsmatige en financiële machthebbers vanwege de overheid is de meegaande houding der officiële beroepsverenigingen, tegen de wens van een groot deel der leden, kenmerkend. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verplicht gestelde maar beroepsgeheim- en privacyschendende DBC-systematiek, speciaal in de GGZ. Verder aan het gewraakte "kostenonderzoek huisartsenzorg 2008" van de Nederlandse zorgautoriteit.  
  Hetzelfde verschijnsel doet zich ook in andere maatschappelijke sectoren voor, zoals binnen het onderwijs.
  De stellingname van de beroepsverenigingen is begrijpelijk. Zij vermijden zich onbetrouwbaar te tonen in relatie tot gesprekspartners in het veld, i.c. de overheid. Kennelijk zijn zij tot nu toe bereid geweest de prijs hiervoor te betalen, die bestaat uit toenemende vervreemding van de leden. Hoe lang nog?
 • 10 mei 2009: Weer met toestemming van de schrijfster hierbij de column Het is lente, we willen vrijheid, door Marjolijn Februari, De Volkskrant 14 april 2009
 • 6 mei 2009: Op 23 maart 2009 hadden Prof. Dr Arnold Heertje en de psychiaters Ronald van den Berg en Kaspar Mengelberg constructief overleg met de heer Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en Ir. Paul M. van Rooij, adjunct-directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. Dit resulteerde in de brief d.d. 17 april 2009 van de heer Wiegel, waarvoor onze dank.
 • 1 mei 2009: Kamervragen van de heer Henk van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel in de geestelijke gezondheidszorg.
 • 27 april 2009: De directie van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk informeert de minister en staatssecretaris van VWS in de  brief d.d. 22 april 2009 dat de gedwongen toepassing van DBC-systematiek door psychotherapeuten en psychiaters, wegens inherente schending van de therapeutische beslotenheid, "grote, ongunstige gevolgen" heeft voor hen die, direct of indirect, door de Tweede Wereldoorlog zijn beschadigd. 
 • 25 april 2009: Op 27 mei aanstaande zal te Rotterdam de Conferentie Beleidsgetraumatiseerden plaatsvinden. Deelname van harte aanbevolen.
 • 23 april 2009 Kamervragen [1] van mevrouw Fatma Koser Kaya (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over privacy in de geestelijke gezondheidszorg:  
  1 Wat is uw reactie op de opmerkingen van het CPB dat zijn advies over het vermelden van diagnose-informatie op declaraties niet sloeg op patiënten die besluiten hun psychiatrische behandelingen zelf te betalen?[2]
  2 Waarom heeft u destijds besloten dat ook de behandelingen waarvoor patiënten besluiten zelf te betalen moeten worden geregistreerd?   
  3 Hoe beoordeelt u de reactie van UVIT dat het declareren van vrijgevestigde psychiaters in Diagnode Behandeling Combinaties overbodig is?
  Bent u bekend met de Helsinkiverdragen voor wetenschappelijk onderzoek bij mensen, waarin staat dat onder andere patiënten of deelnemers aan het onderzoek de onderzoekers mogen verbieden hun (incomplete) gegevens voor het onderzoek te gebruiken? Bent u van mening dat de strenge ethische regels uit dit verdrag ook gelden voor onderzoek dat met gegevens uit de DBC’s voor de ggz wordt uitgevoerd? Heeft u gekeken of dit verdrag als juridisch argument tegen het gebruik van DBC’s voor onderzoek kan worden gebruikt? 

  1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1079.
  2 Vrij Nederland, 11 april 2009, De psychiater en de privacy
  Mededeling van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 27 mei 2009) De vragen van het Kamerlid Koser Kaya (D66) over privacy in de geestelijke gezondheidszorg kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat er met de betrokken partijen overleg moet worden gevoerd over dit onderwerp. Aangezien ik dit overleg zorgvuldig en met alle partijen wil voeren, zal de beantwoording omstreeks 18 juni 2009 plaatshebben.
 • 21 april 2009: Ondernemen!, Opinieblad MKB Nederland, april 2009, nummer 3, Verstandige mensen blijven weg bij psychiater, door Karina van der Velden.
 • 11 april 2009: Vrij Nederland no 15, Privacy in de geestelijke gezondheidszorg door Carolina Lo Galbo. 'Nederland begint totalitaire trekken te vertonen.' Met vele lezersreacties.
 • 6 april 2009: Videointerview met Rop Gonggrijp: data opslag, internet en privacy, Youtube.com
 • 30 maart 2009: Hieronder link naar de animatie over het concept Pentas Politica van Dotindividual, Center for Information Equity.  De Stichting Dotindividual bepleit dat persoonlijke informatie persoonlijk bezit dient te zijn.
 • 12 maart 2009: Waarschuwing. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) verricht administratieve praktijkvisitaties bij psychiaters en/of psychotherapeuten. Medewerking is verplicht. Doel hiervan is te achterhalen of zij conform de privacy- en beroepsgeheimschendende DBC-systematiek declareren. Cave! Er komt hierbij het beeld naar voren dat men op diagnostisch-inhoudelijke gronden tracht te onderscheiden tussen psychotherapie en eerstelijnspsychologische zorg. Het eerste is DBC-plichtig, het tweede niet. Ernstige gevolgen in de vorm van ambtelijke boetes, dwangsommen of strafrechtelijke vervolging moeten als gevolg van deze visitaties gevreesd worden. Met goed marktmeesterschap of  bevorderen van het 'consumentenbelang' heeft dit beleid van de NZa niets van doen. Zij vloeit voort uit een totalitair-administratieve visie die de NZa hier lijkt te huldigen. Het centraal stellen van "de belangen van de consument" is een misleidend scherm. Geadviseerd wordt (primair) uitsluitend schriftelijk met de NZa in contact te treden, telefonische afspraakverzoeken af te wijzen en juridisch advies in te winnen.  
 • 10 maart 2009: Onjuiste brief van minister Dr Klink aan de Tweede Kamer van 18 december 2008 over (o.m.) Privacybescherming en de ggz cliënt.
 • Lijst van documenten van belang bij de bodemprocedure tegen de Nederlandse Zorgautoriteit bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • 2 maart 2009: FranK Kuitenbrouwer, NRC, VS geven meer om privacy dan Nederland
 • 19 februari 2009: Bestuurlijke lafheid van de Nederlandse zorgautoriteit
 • 18 februari 2009: Tijdens beraadslagingen in de Tweede Kamer op 18 februari 2009 over het landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD) heeft mevrouw Fleur Agema, PVV, de volgende motie ingediend: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering af te zien van de invoering van dit elektronisch patiëntendossier (EPD), en gaat over tot de orde van de dag.” (nr. 35 (31466) Bravo!Zie voor het volledig verslag: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/plenaire_vergadering_18_februari_2009.jsp#0
 • 2 februari 2009: "Expertdiscussie" op site van  NRC-Handelsblad over Tast het elektronisch patiëntendossier de privacy aan?, met bijdragen van Ronald van den Berg en Kaspar Mengelberg (nummers 23 en 24) 
 • 24 januari 2009: Verzekeraars menen dat de DBC-systematiek geen meerwaarde heeft voor zover het vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten betreft
 • 13 januari 2009: Waarom de DBC-systematiek in het bijzonder voor veel Joodse patiënten onaanvaardbaar is
 • 5 januari 2009: Antwoorden van de minister van VWS op kamervragen van mevrouw Koser Kaya (D'66)
 •  

  Zie voor nieuwsberichten uit 2008 onder de knop Archief '08
  Zie voor nieuwsberichten uit 2005-2007 onder de knop Archief '05-'07