Verhandelingen over Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
Het is te hopen dat het EPD-project, net als de DBC-systematiek (speciaal) in de GGZ, op de mestvaalt der geschiedenis de plaats zal krijgen die het verdient: een miljoenen, patiëntenprivacy en beroepsgeheim verslindend nutteloos monster.
Het landelijk gekoppeld netwerk van patiëntengegevens EPD is onnodig, in medische zin gevaarlijk en schadelijk. Onnodig, omdat spoedeisende informatieoverdracht over specifieke patiënten makkelijker dan ooit via fax, e-mail en (al dan niet mobiele) telefoon kan. In medische zin gevaarlijk, omdat data vervuild en achterhaald kunnen zijn en dus onbedoeld een bron van medische fouten worden.
Schadelijk, omdat het EPD met duizenden toegangspunten en -lijnen niet beveiligbaar is en de facto opheffing van het medisch beroepsgeheimgeheim impliceert. En schending van de privacy en de belangen van patiënten.
EPD(-propaganda) dient de belangen van de IT-branche, van de staat die haar als bron voor datamining kan gebruiken en van de verzekeraars die de handelingen van artsen ermee kunnen beheersen en hen dus met behulp ervan kunnen deprofessionaliseren.
Terecht hebben onze Duitse collega’s, historisch bewuster, plannen in deze richting massaal afgewezen en daardoor ons het goede voorbeeld gegeven.
EPD moet niet worden aangepast, maar afgewezen.
Kaspar Mengelberg (Uit Medisch Contact, mei 2008,
Pagina: 1052-1053)

13 december 2011: Het elektronisch patiëntendossier (EPD) met behulp van een landelijk schakelpunt (LSP) is in april 2011 door de Eerste Kamer om reden van privacybescherming afgewezen. Het dreigt nu alsnog te worden ingevoerd. Hierover gaat de korte verhandeling Wel en wee van het EPD. Als pdf hier.

14 november 2011: brief vanuit Platform Bescherming Burgerrechten aan Tweede Kamer

Aan de leden van de Tweede Kamer
 
14 november 2011, Amsterdam
 
Betreft: motie doorstart EPD
 
Geachte Kamerleden,
 
Met verbijstering hebben aan het Platform Bescherming Burgerrechten [1] deelnemende organisaties kennis genomen van de op 10 november 2011 ingediende Kamermotie van de leden Mulder (VVD), Kuiken (PvdA) en Omtzigt (CDA), waarin een doorstart van het EPD bepleit wordt [2]. Naar verwachting zal uw Kamer op 15 november 2011 over deze motie stemmen.
 
Wij brengen in herinnering dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg (31466) op 5 april 2011 na langdurige beraadslagingen unaniem heeft verworpen [3]. De onmogelijkheid om de veiligheid het EPD te garanderen, en de hiermee verband houdende gebrekkige privacybescherming van de patiënt, hebben in de afwegingen van de Eerste Kamer een doorslaggevende rol gespeeld. Bovendien aanvaardde de Eerste Kamer op dezelfde dag de motie-Tan, waarin de regering is verzocht "alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen" [4]. De Minister heeft op 11 april 2011 toegezegd deze motie te zullen uitvoeren [5].
 
Wij stellen vast dat de motie-Mulder c.s. in tegenspraak is met de beslissingen van de Eerste Kamer, en verzoeken u met klem deze te verwerpen.
 
Hoogachtend,
vanuit het Platform Bescherming Burgerrechten,
 
 
DeVrijePsych
Stichting KDVP
Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht
Ouders Online
Stichting Privacy First
Burgerrechtenvereniging Vrijbit
Vincent Böhre (voorzitter)
Jacqueline Gerretsen (lid Humanistisch Verbond in kader van privacybescherming)
Joyce Hes (adviseur)
 

26 septeber 2011: Over DigiNotar, falend toezicht, en de les voor het EPD, door Guido van 't Noordende.
 
Van 't Noordende, Universiteit van Amsterdam, schetst in dit artikel de lessen die geleerd kunnen worden van de DigiNotar-affaire voor het ontwerp van andere grote of centraal georganiseerde systemen, met als belangrijkste voorbeeld het EPD. Ook gaat hij in op de rol (of het falen) van toezicht, en de beperkingen van toezicht en auditing.


5 april 2011: vandaag heeft de Eerste Kamer de jarenlange exercitie inzake het landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD) beëindigd. Dit is om meerdere redenen een heugelijke ontwikkeling.
 
De beleidsmatige en financiële machthebbers ten departemente zagen in dit EPD een handvat tot mega-ordening van de zorg. Uiteraard met enthousiasme door de IT-branche ondersteund.
 
Aanvankelijk was de politiek kamerbreed voorstander van dit EPD; zij heeft gelukkig haar mening om reden van privacybedreiging en -bescherming bijgesteld. Dit is een unicum. De Eerste Kamer was niet langer onder de indruk van de last minute reddingsbrief van de polderende medische organisaties cum gesubsidieerde patiëntenkoepels.
 
Waarschijnlijk heeft senator prof. Heleen Dupuis bij deze ontwikkeling een essentiële rol gespeeld. Chapeau!
 
Om politieke reden kon minister Schipper, na het aanvaarden van haar benoeming, waarschijnlijk weinig anders dan het EPD tot het einde toe verdedigen. Wanneer zij het wetsontwerp zelf had ingetrokken, zoals haar o.m. door Dupuis is gesuggereerd, was zij, en met haar de regering, verantwoordelijk gesteld voor driehonderd miljoen down the drain. Deze klus heeft zij door de Eerste Kamer laten klaren. Hoe zij zelf over privacy denkt kan ik niet goed beoordelen; ik vrees dat zij hieraan geen groot belang hecht.
 
De medische informationele privacy en het beroepsgeheim, en daarmee de professionele autonomie, krijgen door de schipbreuk van het EPD wellicht een nieuwe kans. Het bureaucratisch-politieke uitgangspunt van mega-ordening van de zorg is een gevoelige slag toegebracht. Dit biedt kansen voor herstel van de menselijke maat.
 
Het debacle van het EPD zal onze noodzakelijke verdere strijd tegen de DBC-systematiek (en tegen de NZa) faciliteren.
 

13 juli 2010: Een ouder bericht (februari 2010) van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) inzake het Landelijk Elektronisch patiënten dossier (L-EPD)

6 juli 2010: EPD: Vanmiddag zijn de drie relevante moties door de Eerste Kamer aanvaard. Zie http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20100706/eerste_kamer_zet_rem_op
Dit is weliswaar helaas nog niet het definitieve einde van de EPD-exercitie, maar zet er wel een flinke rem op.
Belangrijk is te realiseren dat uiteindelijk niet is gebeurd wat minister Klink oorspronkelijk wenste: ‘zijn’ wet voor het aflopen van zijn ambtstermijn door de Kamer leiden.  
Een belangrijke dag vandaag, voor de informationele privacy van patiënten en voor het medisch beroepsgeheim.

 

 •  
 • 15 december 2009: Open brief van psychologen, psychiaters en psychotherapeuten aan de leden van de Eerste Kamer met het verzoek de wet betreffende het (landelijk) Elektronisch Medisch Dossier (EPD) niet goed te keuren.

   

 • http://epd-nee.org/, initiatief van de Stichting De Vrije Huisarts 
 • 20 oktober 2009: ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER (EPD): WEG ERMEE? Kritisch redactioneel commentaar uit het NJCM-Bulletin, jrg. 34 (2009), nr. 6, van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. De redactie vraagt zich af of "het landelijk EPD niet een megalomaan project [is], waarmee de privacy van onze medische gegevens en het vertrouwen van mensen in zorgverleners nodeloos onder druk worden gezet?". Bovendien: "De noodzaak, geschiktheid en haalbaarheid van dit wetgevingstraject zijn vooralsnog niet aangetoond". Verder: "Daar komt bij dat hulpverleners volgens de bestaande wetgeving hun aansprakelijkheid voor fouten niet kunnen uitsluiten of beperken, ook niet voor haperingen van de software en apparatuur, fouten van hulppersonen en onjuistheden in de digitale dossiers van anderen (art.7:463 BW)… Als dit algemeen bekend wordt onder hulpverleners zal de bereidheid tot medewerking nog verder afnemen". Overgenomen met vriendelijke toestemming van de redactie.
 • 28 mei 2009: NPCF, propagandaorganisatie van VWS, de subsidies ontward. Zie Donderdag 28 mei 2009 door Marc Chavannes
 • 27 mei 2009: Er bestaat een grote discrepantie tussen de onderzoeken van de Hond en TNS Nipo inzake de aanvaardbaarheid van het EPD onder de Nederlandse bevolking. de Hond: vierenveertig procent tegen EPD. TNS Nipo: zes procent tegen EPD. Zie hier (de Hond, radio De Praktijk) en hier (LPCF en TNS Nipo). Mogelijk (deel)verklaring is dat TNS Nipo van 17 t/m 27 april 2009 onderzocht, en de Hond later. Inmiddels was gebleken dat de artsen in grote getale tegen het EPD zijn.
 • 23 mei 2009: Kamervragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat artsen massaal bezwaar indienen tegen het EPD. (13 mei 2009) 1.) Bent U bekend met het bericht “ Artsen dienen massaal bezwaar in tegen EPD”?(*)
  2.) Wat vind U van het feit dat een ruime meerderheid van de artsen het bezwaarformulier tegen opneming van hun gegevens in het Elektronisch Patientendossier heeft ingevuld of overweegt dit te gaan doen?
 • 3.) Deelt u de mening dat het schokkend is dat artsen aangeven geen vertrouwen te hebben in de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem?  
  4.) Deelt u inmiddels de mening dat dit EPD niet moet worden ingevoerd?
 • 18 mei 2009: Veel Nederlanders negatief over elektronisch patiënten dossier Uit onderzoek van Maurice de Hond, dat hij in opdracht van 'De Praktijk' heeft gedaan blijkt dat 37% van de Nederlanders tegen het elektronisch patiënten dossier (EPD) is. 44% van de ondervraagden geeft aan dat wanneer het EPD vandaag nog zou worden ingevoerd, zij hun gegevens niet zouden laten opnemen. Met het elektronisch patiëntendossier kunnen zorgverleners digitaal medische gegevens uitwisselen. Inmiddels is de wet door de Tweede Kamer, maar de onrust wordt steeds groter. Vorige week bleek namelijk al dat een derde van de artsen zelf bezwaar heeft gemaakt tegen het EPD en naar nu blijkt zijn veel Nederlanders minstens zo negatief gestemd. Beluister Radiouitzending van 18 mei 2009
 • 13 mei 2009: Voorbeeldbrief aan patienten van artsen die zich zelf niet willen laten aansluiten op het EPD. Vanuit Comité-Wake-Up.  
 • 13 mei 2009: NOVA TV en Medisch Contact: Artsen willen zelf niet in EPD
 • 2 maart 2009: Frank Kuitenbrouwer, NRC, VS geven meer om privacy dan Nederland
 • 27 februari 2009: Nextgov, File-sharing networks used to uncover thousands of medical records
 • 18 februari 2009: 
  Tijdens beraadslagingen in de Tweede Kamer op 18 februari 2009 over het landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD) heeft mevrouw Fleur Agema, PVV, de volgende motie ingediend:
  “De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering af te zien van de invoering van dit elektronisch patiëntendossier (EPD), en gaat over tot de orde van de dag.” (nr. 35 (31466) Bravo!
    
 • 4 februari 2009: EPD? Nee!, voortreffelijke site, initiatief van De Vrije Huisarts
 • 2 februari 2009: "Expertdiscussie" op site van  NRC-Handelsblad over Tast het elektronisch patiëntendossier de privacy aan?, met bijdragen van Ronald van den Berg en Kaspar Mengelberg (nummers 23 en 24) 
 • 29 januari 2009: Prof. Dr. Frans Meijman, Medisch Contact, over EPD: Informatiemoloch biedt geen toegevoegde waarde
 • 14 november 2008: Brief met verzoek aan CBP. EPD onwettig, en geboden opt-out mogelijkheid dus eveneens.
 • 2 november 2008: Over de ministeriële EPD-brief. Voor iedere potentiële patiënt: vul het (downloadbare) bezwaarfoemulier in! Weiger als professional deelname aan het EPD!

   

  •  

   

   

 • 15 september 2008: NRC Handelsblad. Patiëntendossier schendt eed van arts. Hippocrates zou zich schamen