DeVrijePsych 2010
 
28 december 2010: Graag attendeer ik op de petitie van ondermeer De ggz laat zich horen. Ik heb deze petitie ondertekend, hoewel ik de principiële bezwaren tegen marktwerking in de zorg niet deel. Voor de rest is deze mij wel uit het hart gegrepen.
 
Een korte toelichting. Binnen een ('socialistische') planeconomie zijn prijzen en andere kenmerken van diensten (en producten) onderworpen aan beheersing door de gemeenschap. Binnen een ('liberale') markteconomie komen zij tot stand door concurrentie en door onderhandeling tussen aanbieders en afnemers. Binnen de eerstgenoemde variant is een bureaucratisch plan- en controleapparaat onvermijdelijk. Binnen de tweede variant past een dergelijk apparaat niet. Ik geef aan dit laatste de voorkeur omdat ik de individuele vrijheid hierdoor gediend acht.
 
Afgezien hiervan wordt de Nederlandse gezondheidszorg gekenmerkt door de afwezigheid van marktwerking. Aanbieders en afnemers zoals zorggevers, verzekeraars en patiënten-verzekerden zijn door de staat in hun vrijheden beperkt, in het bijzonder door de Nederlandse zorgautoriteit. Desondanks zou ik ondersteuning van deze petitie willen aanbevelen. 
K.M.
 
Stop de bureaucratie en marktwerking in de GGZ!
Petitie
Wij, zorgverleners uit de GGZ,
vinden dat de inhoud van de zorg centraal moet staan en niet het geld, dat het vertrouwen in de deskundigheid en bezieling van professionals moet worden hersteld en dat de bureaucratie moet worden teruggedrongen, en verzoeken kabinet en Kamer de marktwerking en de DBC's stop te zetten en samen met de professionals te onderzoeken hoe het anders en beter kan.

Voor instemming zie
http://www.zorggeenmarkt.nl/ggz/petitie.php 

Deze petitie is een initiatief van het actiecomité
Zorg geen markt samen met De ggz laat zich horen en wordt ondersteund door AbvaKabo FNV, Nu’91, CNV publieke zaak en de FNV vrouwenbond. 

23 december 2010: Een collega ontving de onderstaande e-mail van VCD Healthcare, OnlineDBC Facturering. De inhoud is verwarrend, deels juist en deels onjuist. De DBC-registraties die naar DIS moeten worden verzonden bevatten de volledige 5-assige DSM-4 diagnose. De declaraties moesten tot de rechterlijke uitspraak van 2 augustus jl. een diagnostische aanduiding in veertien hoofdgroepen bevatten, en dus niet de volledige  DSM-4 diagnose. Deze diagnostische aanduidingen, waaronder bijvoorbeeld angststoornis, bipolaire stoornis en schizofrenie, schenden de privacy van de patiënt. Juist is dat deze diagnostische aanduidingen ondanks het weglaten van de lekenomschrijving en het maskeren de relevante posities in de prestatiecode, conform de letter van de rechterlijke uitspraak, toch door de verzekeraars kunnen worden achterhaald. Zie in dit verband de e-mail van DBC Onderhoud. De NZa weet dit en laat dit toe. Zij schrijft:
"De voorlopige voorziening beperkt zich, zoals uit bovenstaand citaat blijkt, tot het - gedurende een afgebakende periode, d.w.z. tot zes weken na de datum van de nieuwe beslissing op bezwaar - niet hoeven voldoen aan de verplichting om diagnose-informatie en lekenomschrijving op de DBC-factuur te vermelden. Dat gedurende deze periode via omwegen uiteindelijk toch achterhaald kan worden op welke diagnose een factuur - waarop diagnose-informatie en lekenomschrijving zijn weggelaten - betrekking heeft, is op zich geen onjuiste constatering, maar doet aan de inhoud van de voorlopige voorziening verder niet af…."
 
De NZa laat toe dat ondanks de rechterlijke uitspraak de diagnose in hoofdgroepen aan verzekeraars bekend gemaakt moet worden, terwijl deze uitspraak er in essentie op toeziet dat deze verplichting geschorst is. Zo niet dan weigeren ziektekostenverzekeraars conform hun onderlinge afspraak te betalen. De verplichting om conform de DBC-systematiek te declareren is blijven bestaan; op andere wijze declareren kan nog steeds door NZa vervolgd worden. Zowel NZa als Zorgverzekeraars Nederland negeren hiermee de rechterlijke uitspraak. Dit is ernstig.
KM


From: OnlineDBC Facturering <onlinedbc.facturering@vcd.nl>
Subject: Informatie omtrent uitspraak met betrekking tot diagnosegegevens … 
Date: Thursday, 23 December, 2010,
Geachte relatie,
In de afgelopen tijd ontvingen wij meerdere vragen omtrent de diagnosecode in de DBC-declaratie systematiek als reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven inzake het voorlopig mogen maskeren van diagnosegegevens op de declaratie. Graag informeren wij u in deze mailing over ons standpunt. …
In Nederland bestaat de nodige verwarring over wat deze diagnosecode nu eigenlijk is. Deze diagnosecode is namelijk NIET de DSM-IV diagnose van de DBC. Sterker nog deze DSM-IV diagnose kreeg de zorgverzekeraar al in geen enkel geval te zien. De diagnosecode is een code dat wordt afgeleid uit de productgroepcode en het zorgtype, allebei gegevens die zowel voor als na de uitspraak in de prestatiecode aanwezig zijn. Door de uitspraak mag de diagnosecode met nullen worden weergegeven maar de zorgverzekeraar heeft dus beide gegevens paraat om toch de diagnosecode zelf af te kunnen leiden. Gezien dit feit en omdat er geen directe relatie is met de DSM-IV diagnose ziet VCD vooralsnog geen toegevoegde waarde in de uitspraak.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u goede feestdagen en alvast een uitstekend 2011. 
Met vriendelijke groet,
VCD Healthcare - Shared Service Center
 
20 december 2010: 
Rondschrijven van De ggz laat zich horen!:

"Van: De ggz laat zich horen [mailto:beheer@deggzlaatzichhoren.nl]
Verzonden: maandag 20 december 2010 14:12
Onderwerp:Weg met de DBC's - nu of nooit
 
Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

Vorige week verscheen in het tijdschrift GZ-psychologie ons artikel DBC's splijten GGZ. We geven daarin een overzicht van de huidige stand van zaken rond de DBC's. De professionals zijn massaal tegen terwijl de beleidsmakers juist door willen zetten. Daarbij schuiven de beleidsmakers niet alleen de mening van de professionals opzij, maar ook die van de rechter. Over deze fundamentele kwestie zijn inmiddels kamervragen gesteld.

Ons uiteindelijke doel - het overbruggen van de kloof tussen beleidsmakers en professionals - lijkt momenteel niet haalbaar. Eerst zal de strijd over de DBC's beslecht moeten worden voordat er weer ruimte komt voor gezamenlijkheid. Het wordt tijd dat we met zijn allen zonder reserve opkomen voor de kernwaarden van het vak - zoals bijvoorbeeld Kaspar Mengelberg deed in de Clara Meijer-Wichmann lezing. Ook al zijn er misschien goede strategische redenen om mee te gaan in het DBC-denken, we verloochenen onszelf als we een systeem adopteren dat geen recht doet aan de essentie van het werk. Bovendien zullen dergelijke strategische keuzes als een boomerang bij ons terugkomen en op langere termijn de legitimiteit van ons vak aantasten in plaats van versterken.

2011 wordt een belangrijk jaar. Minister Schippers zal de onduidelijkheid die er nu nog is over de DBC's, niet lang meer laten bestaan. En het is nog allerminst zeker wat zij zal besluiten. Dus als je van mening bent dat de DBC's moeten worden afgeschaft: het is nu of nooit. Doe je niets, dan geef je de beleidsmakers carte blanche om het systeem definitief door te zetten. Het is aan jou!

Wat kun je doen om mee te helpen de DBC's afgeschaft te krijgen?
1. Als je dat nog niet had gedaan, teken dan de petitie Stop de bureaucratie en marktwerking in de GGZ. Bijna 8.000 collega's gingen je voor.
2. Stuur deze mail of deze oproep van Zorg Geen Markt naar zo veel mogelijk collega's.
3. Steun de Koepel van DBC-vrije praktijken. Elk bedrag is welkom op giro 5343705 t.n.v. van Stichting KDVP te Amsterdam.   

Wij wensen je fijne feestdagen en een inspirerend 2011!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php"

(Nota bene: DeVrijePsych, de Stichting Koepel van DBC-vrije Praktijken en De ggz laat zich horen! zijn onafhankelijk van elkaar. KM.)
18 december 2010: Fred Leffers en Thijs Emons publiceerden in het tijdschrift GZ-psychologie (december 2010) hun artikel DBC’s splijten ggz. "Er gaapt een diepe kloof tussen beleidsmakers en professionals in de ggz. De strijd rond de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) is daar een duidelijke uiting van. Professionals op de werkvloer zien de DBC’s niet zitten, terwijl de beleidsmakers het systeem juist door willen zetten. Nu de rechter heeft bepaald dat de professionals terechte bezwaren hebben, is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gedwongen tot aanpassingen. Intussen pleiten de voorvechters van het DBC-systeem, waaronder GGZ Nederland en diverse beroepsverenigingen, nog altijd voor verdere doorontwikkeling. Opgeroepen wordt om de Koepel van DBC-vrije praktijken te steunen in hun kostbare juridische strijd".

10 december 2010: Ik
had op 10 december 2010 de eer om ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens, op uitnodiging van de Liga voor de Rechten van de Mens en J’ Accuse, de Clara Meijer-Wichmann Lezing te mogen houden. Ik sprak over privacy en privacyschending binnen de psychiatrie en psychotherapie. U vindt de voordracht hier (Word met eindnoten), hier (Word met voetnoten) en hier (PDF). 
Kaspar Mengelberg

7 december 2010: Renske Leijten (SP) heeft indringende Kamervragen aan de minister van volksgezondheid gesteld over DBC-systematiek en privacy van patiënten.
 
Onder meer (5) "Klopt het dat de posities van de DBC-prestatiecode die de tarieven weerspiegelen wel verplicht moeten worden ingevuld? Zo ja, is dit niet in strijd met het vonnis van het CBB, aangezien aan de hand van de specifieke tarieven de diagnoses alsnog achterhaald kunnen worden? Wilt u uw antwoord toelichten?".

25 november 2010: 
Zorgverleners blijken in overgrote meerderheid en in hoge mate ontevreden over de verschillende aspecten van het beleid van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo blijkt uit onderzoek dat recent in opdracht van de VVAA is uitgevoerd door TNS NIPO. Zie ook onderstaand op 23 oktober 2010.

22 november 2010: 
Korten op GGZ kan op een veel betere manier (Fred Leffers en Thijs Emons, NRC Handelsblad, 22 november 2010)
Zie ook De ggz laat zich horen!

15 november 2010:
Vandaag werd de e-mail d.d. 15 november 2010 van de NZa ontvangen, in antwoord op de brief vanuit DeVrijePsych aan de NZa d.d. 9 oktober 2010.
 
De NZa schrijft:
 
"…Letterlijk luidt de voorlopige voorziening: "... dat voor appellanten, voor zover zij handelen als vrijgevestigd psychiater of psychotherapeut, de uit de tariefbeschikking van 2007 voortvloeiende verplichting om de in artikel 6.6 en 6.7 van de Regeling Declartiebepalingen DBC-GGZ bedoelde diagnose-informatie en lekenomschrijving op declaraties te vermelden en aan zorgverzekeraars en cliënten te verstrekken, wordt geschorst tot zes weken na het nemen van een nieuw besluit op bezwaar".    
 
De voorlopige voorziening beperkt zich, zoals uit bovenstaand citaat blijkt, tot het - gedurende een afgebakende periode, d.w.z. tot zes weken na de datum van de nieuwe beslissing op bezwaar - niet hoeven voldoen aan de verplichting om diagnose-informatie en lekenomschrijving op de DBC-factuur te vermelden. Dat gedurende deze periode via omwegen uiteindelijk toch achterhaald kan worden op welke diagnose een factuur - waarop diagnose-informatie en lekenomschrijving zijn weggelaten - betrekking heeft, is op zich geen onjuiste constatering, maar doet aan de inhoud van de voorlopige voorziening verder niet af…."
(cursivering van mij, KM)
 
De NZa beperkt zich tot de tekst à la lettre van slechts een deel van de Beslissing (4.) van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), en miskent de hier onder gerefereerde elementen uit de Beoordeling door het College.
 
De kern van deze Beoordeling is dat het College, de verschillende belangen afwegend, tot de slotsom is gekomen dat het privacybelang van de individuele patiënt en het (zelfstandig in aanmerking te nemen) belang van het beroepsgeheim van psychiater en psychotherapeut boven het belang van de zorgverzekeraars dient te prevaleren, en dat daarom het verstrekken van diagnostische informatie “aan derden die niet bij de behandeling zijn betrokken” niet verplicht kan worden gesteld. 
 
De NZa erkent dat deze diagnostische informatie de facto aan bovenbedoelde derden kenbaar gemaakt wordt, ook wanneer de DBC-prestatiecode wordt gemodificeerd en de lekenomschrijving (conform haar Regeling Declartiebepalingen DBC-GGZ) achterwege wordt gelaten. Juist dit kenbaar maken (of te wel verstrekken) mag niet verplicht worden gesteld.
 
Conclusie: de gecursiveerde zin is in strijd met de Beslissing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

De Staat dient zich bij geschillen tussen haarzelf en individuele burgers aan het oordeel van de rechter te conformeren. Voor zover zij dit niet doet handelt zij
onrechtsstatelijk.
 
De NZa stelt verder dat zij geen partij is in conflicten over betaling tussen zorgverzekeraar en verzekerde, en verwijst te zake naar de civiele rechter. Het is de vraag in hoeverre dit juist is. Zorgverzekeraars zullen zich namelijk zonder twijfel (mede) beroepen op bovenbedoelde interpretatie van de Beslissing door NZa.
 
Kaspar Mengelberg 15 november 2010
 
10 november 2010:
Op 8 november jl. vond ten kantore van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een bijeenkomst plaats over mogelijke consequenties van de uitspraak van 2 augustus jl. van het CBb. Zoals hieronder op 4 november aangekondigd.
 
Zowel DeVrijePsych als de Koepel van DBC-vrije Praktijken waren als 'appellanten' (in de rechterlijke procedure) uitgenodigd. Ook het Landelijk Platform GGz, koepel van patiëntenorganisaties in de ggz, GGZ Nederland,  brancheorganisatie van de instellingen in de ggz, Zorgverzekeraars Nederland, belangenbehartiger de van de zorgverzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) behoorden tot de genodigden. Het Landelijk Platform GGz bleek verhinderd, de NZa zelf was met vier functionarissen aanwezig, waaronder de heer H. van Wieren die als voorzitter optrad.
 
De heer van Wieren (NZa) deelde mee dat de te nemen Beslissing op Bezwaar begin volgend jaar te verwachten zal zijn. Een hoorzitting in het kader hiervan zal wellicht in december plaatsvinden.
 
Verschillende maar niet alle der genodigde organisaties hadden tevoren schriftelijke bijdragen aan NZa geleverd; deze stonden na afloop ter beschikking. Een bijdrage van de zijde van NVVP ontbrak, werd tenminste niet uitgedeeld.
 
Ook de mondelinge bijdragen der vertegenwoordigers gingen in essentie over sterk verschillende interpretaties van de uitspraak van het CBb, en de hieruit voortvloeiende nader te nemen beslissingen.
Voorstanders van de DBC-systematiek benadrukten 'heroverweging' toutcourt, en meenden zelfs dat ondanks de rechterlijke uitspraak de DBC-systematiek inclusief diagnostiek op rekeningen intact gelaten zou kunnen en moeten worden. Tegenstanders van DBC's (waaronder wijzelf) keerden zich tegen deze miskenning van letter en geest van de uitspraak die juist over privacyaspecten binnen de DBC-systematiek handelen.
De NZa maakte zelf geen standpunt bekend. Discussie vond nauwelijks plaats, wel konden vragen om toelichting worden gesteld. De bijeenkomst duurde anderhalf uur. Notulen zullen worden nagezonden.
 
In de vergadering openbaarde zich opnieuw het belangrijke onderscheid in optiek tussen praktiserende gezondheidsprofessionals enerzijds, gezondheidszorg-,  verzekering-, en toezichtmanagers en juristen, ter vergadering in de meerderheid, anderzijds. De conceptuele werelden van beide groepen verschillen dermate dat van verschillende talen gesproken kan worden, terwijl vertaling slechts beperkt mogelijk blijkt. Dit laatste vindt mede zijn oorzaak in (verzwegen, daardoor onoverbrugbare) belangentegenstellingen.
 
De directeur van de NVvP, de heer Niesink, zelf geen psychiater, toonde zich uitdrukkelijk voorstander van handhaving der DBC-systematiek, inclusief het kenbaar maken van diagnostiek (eufemiserend door hem "classificatie" genoemd) op de rekening. Tegelijkertijd liet hij weten dat de NVvP over deze kwestie intern verdeeld is. De heer Niesink zei de afwezigheid ter vergadering van patiëntenkoepel Landelijk Platform GGz sterk te betreuren.
De beleidsmedewerker kortdurende zorg van deze patiëntenkoepel had zich schriftelijk beperkt tot een pleidooi voor interne afhandelingtechnieken bij  zorgverzekeraars die 'optimale privacy' waarborgen, hetgeen handhaving van diagnostiek op de rekening impliceert.
GGZ Nederland vond zelfs expliciet dat de declaratiesystematiek op basis van DBC's moet blijven zoals zij is, inclusief diagnostiek op de rekening. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) had een negen pagina's tellend (en niet speciaal op de bijeenkomst gericht) document aangeleverd, waarin onder meer uitvoerig maatregelen en sancties tegenover privacyschendende medewerkers en –werksters werden geschetst. Moraal: medische vertrouwelijkheden zijn bij verzekeraars in beste handen. De vertegenwoordiger van ZN, de heer Martin Potjens, benadrukte weliswaar het "grote goed" van de privacy in algemene zin, maar beperkte zijn betoog verder tot formalistisch-juridische onderbouwing van de verschillende noodzakelijkheden die tot vermelding van diagnostiek op de rekening, zijns inziens, zouden nopen. Dit onder meer in het kader van het betaalbaar houden van de zorg.
 
Het Nederlands Instituut van Psychologen hield zich zowel schriftelijk als mondeling op de vlakte. Alleen de vertegenwoordigers van de Koepel van DBC-vrije Praktijken en van DeVrijePsych keerden zich onomwonden tegen de DBC-systematiek als zodanig en tegen diagnostische aanduiding op declaraties in het bijzonder.
 
Met zorg moet worden vastgesteld dat de verschillende bij de DBC-systematiek betrokken organisatorische stakeholders, tot nu toe voorstanders van deze systematiek, zich ook na de rechterlijke uitspraak blijven verzetten tegen substantiële wijziging daarvan, en vasthouden aan diagnostiek op declaraties. Onverhoopt hiermee conforme besluitvorming door NZa zal, vanzelfsprekend, onaanvaardbaar zijn.
 
De bespreking werd vanuit DeVrijePsych bijgewoond door Maria Hendrikx, Ronald van den Berg en Kaspar Mengelberg. Hieronder volgt de mondelinge bijdrage vanuit DeVrijePsych.
 
Bespreking NZa 8 november 2010                    
 
Voorzitter,
Veel psychiaters hebben spreekkamers met dubbele deuren. De betekenis hiervan is dat alles wat besproken wordt binnenskamers blijft, en dat daarom ook alles gezegd kan worden. Ook of juist wanneer dit alles pijnlijk, beschamend of eigenaardig is.   
 
Iedereen moet zich onder alle omstandigheden tot een arts, en per extensie ook tot een psychiater of psychotherapeut kunnen wenden. Onze garantie van absolute vertrouwelijkheid aan onze patiënten is hiertoe noodzakelijke voorwaarde, en is bovendien ons essentieel werktuig.
 
Ik vertel u niets nieuws. De uitgangspunten van vertrouwelijkheid en handelen naar beste weten zijn sinds tweeduizend jaar de basis van de medische ethiek. Geheim is ondeelbaar, geheim is geheim. Lekken uit de spraakkamer mag niet en moet niet, ook niet een beetje.
 
Het is daarom goed dat  het CBb het drieledige belang van de individuele privacy, de vertrouwelijkheid van de behandeling als ook dat van het beroepsgeheim zwaar heeft gewogen.  Het CBb heeft bepaald dat het kenbaar maken van wat iemand mankeert op de rekening niet mag worden verplicht, en dat de NZa zich hieraan ook in nadere regelgeving dient te conformeren.
 
De DBC-systematiek is inherent privacy- en beroepsgeheim schendend. Dit blijkt reeds uit de samenstelling van de drie woorden. In onze brief hebben wij u uiteengezet dat, en waarom, geen van de voorgestelde opties binnen de DBC-systematiek aanvaardbaar is. Voor de hand ligt de meest eenvoudige en waarschijnlijk ook de meest goedkope uitweg: declaratie slechts op basis van tijd. Gevalideerd en betaald door degene aan wie de dienst geleverd is en die erbij was, namelijk de patiënt. En vervolgens, indien gewenst, ter restitutie aan de verzekeraar voorgelegd.
 
Technische details bespaar ik u.
 
Wel het volgende. De diagnose op de DBC-declaratie is niet alleen kenbaar door de vierde tot en met zesde posities uit de prestatiecode en de lekenomschrijving. Ook uit andere coderingen op de declaratie is de diagnose herleidbaar. De declaratiebedragen zijn conform de regelgeving van de NZa zelfs zo specifiek dat alleen al hierdoor de diagnose kenbaar wordt gemaakt. Ik verwijs u naar informatie vanuit DBC Onderhoud, zoals in onze brief gedocumenteerd.
 
De "Tijdelijke werkafspraak voor declaratie GGZ-zorgaanbieders" van Zorgverzekeraars Nederland laat slechts het weglaten van bovengenoemde posities uit de prestatiecode toe. Dit is, door onvolledigheid, een onrechtmatige bypass van de uitspraak van het CBb.
 
Een maand geleden heb ik de voorzitter van de NZa per brief geattendeerd op de misstand dat ziektekostenverzekeraars declaraties waaruit de diagnose niet valt af te leiden ook na de datum van de uitspraak, nu drie maanden geleden, plegen af te wijzen. Dit is schadelijk voor de patiënt, de behandeling en de behandelaar, en ik verzocht daarom hem om op te treden. Ik ontving nog geen reactie.
 
Voorzitter,
Wij dringen aan dat de NZa een nieuwe Beslissing op Bezwaar neemt conform de letter en de geest van de uitspraak van CBb. Met name ook inzake de aanlevering van registraties aan DIS. En in afwachting de bypass door verzekeraars onderbreekt.
 
K. Mengelberg
 
4 november 2010: De Diagnose Behandel Combinatie (DBC)-systematiek is, ook als declaratiemethodiek, inherent onaanvaardbaar in het licht van de beslissing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 2 augustus 2010. Ook bij toepassing van de door Zorgverzekeraars Nederland gepresenteerde aanpassing van de DBC-declaratie blijft de diagnose van de patiënt kenbaar. Deze aanpassing is dus eveneens onaanvaardbaar. Zo concludeerden wij vanuit DeVrijePsych in ons bericht van 4 november 2010 aan de Nederlandse Zorgautoriteit, vooruitlopend op overleg op 8 november 2010 waartoe wij zijn uitgenodigd.

25 oktober 2010: 
Ondanks de uitspraak van het  College van Beroep voor het bedrijfsleven van 2 augustus jl. persisteren ziektekostenverzekeraars in hun weigering declaraties van psychotherapeuten en psychiaters buiten de DBC-systematiek te voldoen. Vanuit DeVrijePsych is de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, de heer Langejan, nogmaals per brief verzocht op te treden.

23 oktober 2010: 
NRC 23 oktober 2010 schrijft, refererend aan onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de VVAA, dat medici extreem ontevreden zijn over de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). 97% van de zorgverleners vindt dat zij door de NZa niet of nauwelijks worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid voor hun beroepsgroep.  
Dit beeld wordt bevestigd door de Beslissing op Bezwaar van de NZa d.d. 7 augustus 2008, waarin alle honderdachtenveertig bezwaren tegen (aspecten van) de verplichte DBC-systematiek door de NZa zijn verworpen. Hierna was een langdurige rechtsgang noodzakelijk.  
Hoewel deze op 2 augustus 2010 resulteerde in een overwegende overwinning van ondermeer DeVrijePsych moet worden vastgesteld dat de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven door de ziektekostenverzekeraars wordt genegeerd, terwijl de NZa hiertegen tot nu toe niet optreedt.


19 oktober 2010: 
“Er is nauwelijks media-aandacht voor geweest, maar in de schijnbare luwte boekten een aantal vrijgevestigde psychiaters deze zomer een kleine overwinning op de aantasting van de privacy. Althans, daar leek het op, want sinds de rechter begin augustus uitspraak deed in hun zaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit en de psychiaters op vrijwel alle punten in het gelijk stelde, is de praktijk nauwelijks veranderd”. Aldus Het beroepsgeheim van psychiaters blijft wankel, op de website van de VPRO.
 
De heer Klink schrijft onder meer:
"Verder zal de NZa opnieuw een afweging moeten maken met betrekking tot de privacybelangen. Het CBb heeft weliswaar het belang dat verzekeraars hebben bij het beschikbaar hebben van diagnose- informatie bij de uitvoering van hun controle en inkooptaak onderschreven, maar heeft geoordeeld dat de NZa onvoldoende de noodzaak heeft aangetoond dat deze diagnose-informatie bij verzekeraars onder ogen komt van personen voor wie geen medisch beroepsgeheim geldt en die niet onder medisch tuchtrecht vallen. De NZa verwacht deze nieuwe belangenafweging in oktober 2010 te hebben afgerond".
(onderstreping van mij, KM)
 
De hierboven onderstreepte ministeriële samenvatting van de uitspraak miskent dat het CBb (onder 2.4.4.3) van de uitspraak de volgende afweging heeft gemaakt:
 
"Tegenover deze belangen [bedoeld: belangen die zijn gediend bij de beschikbaarheid voor zorgverzekeraars van diagnose-informatie, K.M.] staat dat het verstrekken aan zorgverzekeraars van diagnose-informatie over individuele patiënten inbreuk maakt op de medische privacy van deze patiënten. Appellanten hebben uitvoerig toegelicht welke bezwaren vanuit het perspectief van de patiënt, de behandeling en het beroepsgeheim van de behandelaar zijn verbonden aan het doorgeven van dergelijke informatie aan derden die niet bij de behandeling zijn betrokken. Naar het oordeel van het College zijn deze bezwaren zwaarwegend. Het gaat om diagnoses die de kern van het privé-leven van de betrokken persoon raken, zodat informatie hierover zeer privacygevoelig is. Daar komt bij dat, zoals appellanten hebben betoogd, vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling van psychische klachten van groot belang zijn. Het kunnen waarborgen daarvan is dan ook voor appellanten – ongeacht de door verweerster opgeworpen vraag of alleen door patiënten een beroep op artikel 8 EVRM kan worden gedaan – uit hoofde van het deugdelijk kunnen uitoefenen van hun beroepspraktijk, een zelfstandig bij de tariefbeschikking in aanmerking te nemen belang. … "
 
De minister stelt dat het CBb "het belang dat verzekeraars hebben bij het beschikbaar hebben van diagnose-informatie" zou hebben "onderschreven". Dit is misleidend. Het CBb heeft dit belang erkend, en vervolgens afgewogen tegen het eveneens erkende belang van de privacy van de individuele patiënt en de betekenis van het beroepsgeheim. Kennelijk niet volgens ministerieel genoegen.
 
De minister schrijft verder:
"Meteen na de uitspraak heeft de NZa gecommuniceerd dat de vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten tot zes weken na de nieuwe beslissing op bezwaar geen diagnose-informatie op de declaratie hoeven te vermelden. Zorgverzekeraars mogen in die periode declaraties zonder diagnose-informatie betalen". (onderstreping van mij, KM)
 
Het woord 'mogen' is misplaatst. Conform de uitspraak is in dit geval sprake van een wettige declaratie. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en dus een betaalplicht.
 
Samenvattend: minister Klink blijkt als hoogst verantwoordelijke voor het beleid van de Nederlandse zorgautoriteit een slechte verliezer (en een gewiekst politicus, in de slechte zin des woords). Met aan misleiding grenzende simplificaties en eenzijdigheid, te parafraseren als   'onvoldoende aantonen van de noodzaak door NZa', lijkt hij in zijn voorlichting van de Tweede Kamer de consequenties van de uitspraak van het CBb te hebben willen bagatelliseren.  
 
KM

14 oktober 2010: Juridisch gelijk heeft nog niet geresulteerd in praktisch gelijk. De demissionaire minister van volksgezondheid heeft de Tweede Kamer onjuist voorgelicht over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
inzake de medische privacy en DBC-systematiek van patiënten van psychiaters en psychotherapeuten. Bovendien wordt de uitspraak door ziektekostenverzekeraars genegeerd. Hierover gaat de brief vanuit DeVrijePsych aan (ondermeer) de Vaste Kamercommissie Voor VWS van de Tweede Kamer.

12 oktober 2010: Minister Klink heeft door middel van zijn brief d.d. 11 oktober 2010 de Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 2 augustus 2010 geïnformeerd. uitspraak
gedaan.  Column van Prof. Arnold Heertje op rtl.nl

9 oktober 2010: Ziektekostenverzekeraars negeren de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven door declaraties buiten de DBC-systematiek af te wijzen. Brief hierover aan Nederlandse zorgautoriteit:
...
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. mr. drs. T.W. Langejan, voorzitter Raad van Bestuur
Postbus 3017
3502 GA Utrecht (vooraf per e-mail)
 
Betreft: negeren van rechterlijke uitspraak door ziektekostenverzekeraars.
 
9 oktober 2010
 
Geachte heer Langejan,
 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde op 2 augustus 2010 dat voor psychiaters en psychotherapeuten "de verplichting om … diagnose-informatie en lekenomschrijving op declaraties te vermelden en aan zorgverzekeraars en cliënten te verstrekken wordt geschorst".
 
Uit de bijgaande e-mail d.d. 5 oktober 2010 van DBC Onderhoud citeer ik in dit verband het volgende.
 
"Dit betekent in ieder geval dat het diagnosegedeelte van de prestatiecode (cijfer 4 t/m 6) niet verplicht ingevuld hoeft te worden. Dit mag dus als 000 ingevuld worden. De diagnose … is op dat moment niet zichtbaar, maar via de declaratiecode en de CL_prestatiecode wel herleidbaar. …  De DBC-software is er niet op toegerust om die informatie niet herleidbaar te maken. Aangezien er eenmaal per jaar wordt uitgeleverd zal dit in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet veranderen". (Onderstreping mijnerzijds, KM)
 
Hiernaast kan, onder verwijzing naar uw Tariefbeschikking DBC GGZ nummer 450-2010-01 d.d. 1 oktober 2009, worden vastgesteld dat de Diagnose Behandel Combinatie-tariefstelling zo specifiek is dat uit het gedeclareerde bedrag de diagnose kan worden afgeleid. Bij voorbeeld: het bedrag van 956 Euro kan in de Tariefbeschikking alleen betrekking hebben op code 70, te weten "Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten –". De tarifering van behandeling bij andere diagnoses van dezelfde tijdsduur wordt gekenmerkt door andere bedragen.
 
Dit betekent dat de diagnose uit kenmerken van de DBC-declaratie kan worden afgeleid, ook wanneer het diagnosegedeelte van de prestatiecode en de lekenomschrijving daarop achterwege worden gelaten. Naar DBC Onderhoud stelt zal dit voorlopig ook zo blijven.  Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat de DBC-systematiek als basis van declaratieverkeer vooralsnog onverenigbaar is met de uitspraak van het CBb.
 
De praktijk leert dat ziektekostenverzekeraars declaraties buiten de DBC-systematiek van psychiaters en psychotherapeuten, desondanks, ook na 2 augustus 2010 plegen af te wijzen. Als voorbeeld hiervan stuur ik u de bijgaande (geanonimiseerde) brief van Zilveren Kruis van september 2010.
 
Ziektekostenverzekeraars negeren hiermee de uitspraak van het CBb. Zowel patiënten-verzekerden als behandelaars ondervinden hiervan ernstige schade.
 
Op ziektekostenverzekeraars rust een zorgplicht. Ik verzoek u dan ook, ter voorkoming van juridisering van deze kwestie, er op toe te zien dat ziektekostenverzekeraars ten spoedigste declaraties van psychiaters en psychotherapeuten buiten de DBC-systematiek (alsnog) betaalbaar stellen.
 
Met verschuldigde hoogachting,
Vanuit DeVrijePsych,

(w.g. K. Mengelberg)

28 september 2010: 
Onder verwijzing naar de onderstaande berichtgeving van 1 en 10 september 2010 werd de aanvullende brief van de PUR d.d. 27 september 2010 ontvangen. Desgevraagd betekent deze brief dat de Pensioen- en Uitkeringsraad voorlopig bereid is ook bij nieuwe behandelingen  van eerste generatie vervolgden declaraties buiten de DBC-systematiek te vergoeden.

15 september 2010: 
Op initiatief van Bits of Freedom stuurden organisaties, bedrijven, wetenschappers en bloggers  een brandbrief aan de minister van Justitie. Een onlangs gelanceerd wetsvoorstel werkt overheidscensuur in de hand. De organisaties, waaronder DeVrijePsych,  dringen erop aan het voorstel ingrijpend te wijzigen om de pers- en internetvrijheid in Nederland te waarborgen.

10 september 2010: 
De Pensioen- en Uitkeringsraad heeft, mede namens de redactie van haar blad Aanspraak, onze onderstaande brief  van 1 september 2010 beantwoord. Hier geplaatst met vriendelijke toestemming, waarvoor dank.

1 september 2010: 
Aan de redactie van Aanspraak
Aan de directie van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 
1 september 2010
 
Geachte directie, geachte redactie,
 
In Aanspraak van september 2010  staat dat vanaf 1 september 2010 alleen declaraties conform de DBC-systematiek voor vergoeding door de PUR in aanmerking komen, voor zover het psychotherapie bij eerste generatie vervolgden betreft. Voor lopende behandelingen wordt een uitzondering gemaakt, in de zin dat gebruikelijke rekeningen (op basis van zittingen) tot 1 september 2011 vergoed zullen worden.
 
U baseert uw informatie op een beslissing van de PUR die niet alleen voorbarig maar ook onvolledig en onjuist is. Deze beslissing negeert namelijk  de belangrijke uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) d.d. 2 augustus 2010. Hierin is onder meer bepaald dat de door de Nederlandse Zorgautoriteit opgelegde verplichting om, conform de DBC-systematiek, diagnose-informatie en lekenomschrijving op declaraties te vermelden voorlopig is geschorst. De rechtbank heeft vastgesteld dat ingebrachte bezwaren tegen privacyschendende aspecten van deze systematiek zwaarder moeten wegen. De Nederlandse zorgautoriteit zal deze bezwaren bij nieuwe regelgeving in aanmerking moeten nemen, zo oordeelde de rechtbank.
 
In de uitspraak wordt (onder 2.4.3) expliciet gewezen "op de patiëntengroep vervolgden uit de Tweede Wereldoorlog bij wie het besef dat registratie van persoonsgegevens misbruikt kan worden sterk leeft en voor wie registratie in het kader van de DBC-systematiek als zeer bedreigend wordt ervaren", zoals ook uiteengezet in onze pleitnota d.d. 23 maart 2010.
 
De uitspraak van het CBb is overigens in overeenstemmingmet de bezwaren tegen DBC-registraties zoals die naar voren zijn gebracht in de  brieven van de Cliëntenraad Pensioen- en Uitkeringsraad d.d. 6 april 2009, van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk d.d. 22 april 2009, en van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 d.d. 5 november 2009.
 
Aan de directie van de PUR verzoeken wij de beslissing zoals in de eerste alinea van deze brief is aangeduid te herzien. Aan de redactie van Aanspraak verzoeken  wij de berichtgeving conform te rectificeren.
 
Ten slotte willen wij u er op wijzen dat de beslissing van de PUR in strijd is met de toezegging dat de kwaliteit van haar dienstverlening aan cliënten wordt gehandhaafd, en dat de overheveling van werkzaamheden van de PUR naar de Sociale Verzekeringsbank voor cliënten zo geruisloos mogelijk zal verlopen.
 
Met vriendelijke groeten, vanuit DeVrijePsych,
 
Ronald van den Berg, zenuwarts en psychoanalyticus
Kaspar Mengelberg, psychiater-psychotherapeut
Michael Chayes, psychiater-psychotherapeut
Maria Hendrikx, klinisch psycholoog-psychotherapeut
 
c.c.:
Cliëntenraad Pensioen- en Uitkeringsraad
Stichting Joods Maatschappelijk Werk
Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945
Sociale Verzekeringsbank

23 augustus 2010: 
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op haar website een officiële reactie geplaatst inzake de beslissing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 2 augustus 2010.  

19 augustus 2010: 
Een collega-psychotherapeut heeft, refererend aan de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 2 augustus 2010, aan de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) de vragen voorgelegd op welke wijze kan worden gedeclareerd, welke toezeggingen aan patiënten kunnen worden gedaan en hoe de stand van zake is met betrekking tot aanlevering van DBC-registraties aan het DBC Informatiesysteem DIS.
Het hieronder staande, niet-officiële, antwoord werd van de NZa ontvangen.

17 augustus 2010: 
Ronald van den Berg schreef in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) het artikel DBC’s nader ontleed - Falend systeem moet worden afgebouwd (MGv, 10, 5, 336-348). Hierop reageerden Ab van Eldijk, Joyce Hes, Arend Veeninga, Hans Kombrink en Nelly Altenburg (NIP), Wouter van Ewijk, Jos de Beer, en van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Jan Swinkels, Peter Niesink en Patrick Knapen (MGv, 10, 7/8, 548-565). Met een nawoord van van den Berg. Hier met dank overgenomen van de website van van den Berg.

augustus 2010: Rechtszaak grotendeels gewonnen. Uitspraak gunstig maar incompleet.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 2 augustus 2010  in (ondermeer) onze zaken
 
Het is verheugend te kunnen vaststellen dat het CBb ons standpunt heeft onderschreven inzake de privacy van de patiënt, het beroepsgeheim, en deze beide als essentieel werktuig van psychiatrie-psychotherapie heeft erkend.
 
Wij zijn met anderen in beroep gekomen tegen de Beslissing op Bezwaar van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, 'verweerster') van 7 augustus 2008. Het CBb heeft hierover als volgt beslist:
 
“Het College
- verklaart de beroepen gegrond;
- vernietigt het besluit van verweerster van 7 augustus 2008;
- draagt verweerster op een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak;
- treft de voorlopige voorziening dat voor appellanten, voor zover zij handelen als vrij gevestigde psychiater of psychotherapeut, de uit de tariefbeschikking van 20 december 2007 voortvloeiende verplichting om de in artikel 6.6 en 6.7 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC-GGZ bedoelde diagnose-informatie en lekenomschrijving op declaraties te vermelden en aan zorgverzekeraars en cliënten te verstrekken, wordt geschorst tot zes weken na het nemen van een nieuw besluit op bezwaar;
(…)”
 
In een inhoudelijk hiermee verbonden maar separate zaak kwam een psychiater in beroep tegen de door de NZa tegen hem aangekondigde handhavingmaatregelen, omdat hij uit privacyoverwegingen weigert op grond van de DBC-systematiek te declareren.
 
In deze zaak heeft het CBb als volgt beslist:
 
Het CBb
 
"- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het besluit van 14 januari 2010;
(…)”
 
Vastgesteld kan worden dat wij in grote lijnen in het gelijk zijn gesteld. Immers:
 
1. De Beslissing op Bezwaar van de NZa d.d. 7 augustus 2008 is vernietigd.
2. De NZa is opgedragen haar Beslissing op Bezwaar te herzien, met inachtneming van de uitspraak.
3. De verplichting om diagnose-informatie op de declaratie te vermelden is voor vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten geschorst totdat door de NZa aan de hierboven genoemde opdracht is voldaan.
4. De door de NZa aangekondigde handhavingmaatregelen tegenover een psychiater zijn gestuit.
 
Teleurstellend is dat het CBb geen uitspraak heeft willen doen inzake onze bezwaren tegen aanlevering van DBC-registraties aan DIS, omdat naar haar mening "geen verband [bestaat] tussen het besluit over de tariefstructuur, waartegen de psychiaters zijn opgekomen, en de verplichting informatie aan het DIS te leveren".
 
De eerstgenoemde uitspraak betreft deels ook het beroep dat door de Orde van Medische Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie om financiële redenen is ingesteld. De uitspraak behandelt vanaf 2.4 de door ons ingebrachte bezwaren.
Uit de uitspraak van het CBb:
2.4.4.3 Tegenover deze belangen [bedoeld: belangen die zijn gediend bij de beschikbaarheid voor zorgverzekeraars van diagnose-informatie, K.M.] staat dat het verstrekken aan zorgverzekeraars van diagnose-informatie over individuele patiënten inbreuk maakt op de medische privacy van deze patiënten. Appellanten hebben uitvoerig toegelicht welke bezwaren vanuit het perspectief van de patiënt, de behandeling en het beroepsgeheim van de behandelaar zijn verbonden aan het doorgeven van dergelijke informatie aan derden die niet bij de behandeling zijn betrokken. Naar het oordeel van het College zijn deze bezwaren zwaarwegend. Het gaat om diagnoses die de kern van het privé-leven van de betrokken persoon raken, zodat informatie hierover zeer privacygevoelig is. Daar komt bij dat, zoals appellanten hebben betoogd, vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling van psychische klachten van groot belang zijn. Het kunnen waarborgen daarvan is dan ook voor appellanten – ongeacht de door verweerster opgeworpen vraag of alleen door patiënten een beroep op artikel 8 EVRM kan worden gedaan – uit hoofde van het deugdelijk kunnen uitoefenen van hun beroepspraktijk, een zelfstandig bij de tariefbeschikking in aanmerking te nemen belang.
…  

14 augsutus 2010: 
Vrijuit praten bij de dokter kan weer, door Carolina Lo Galbo, Vrij Nederland 14 augustus 2010. Met lezersreacties.

augustus 2010: 
Berichten in de media over uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven 
NRC:
http://www.nrc.nl/binnenland/article2593989.ece/Psychiaters_winnen_zaak_tegen_NZa
 
Medisch Contact:
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuwsartikel/Vrijgevestigde-psychiaters-winnen-zaak.htm
 
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuwsartikel/Mengelberg-uitspraak-College-te-beperkt.htm

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuwsartikel/Psychiaters-mogen-nog-diagnoseloos-declareren.htm
 
De Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7317461/__Psychiaters_winnen_zaak_tegen_NZa__.html?sn=binnenland,buitenland
 
Psy:
http://www.psy.nl/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/geen-verplichte-dbcs-meer-voor-vrijgevestigde-psychiaters-en-psychotherapeuten/
 
De Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/economie/article1405837.ece/Psychiaters_winnen_zaak_tegen_Zorgautoriteit_om_tarieven
 
De Naakte Mens:
http://www.denaaktemens.nl/2010/08/03/psychiaters-behalen-overwinning-voor-privacy/
 
Trouw:
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Trouw-privacy.pdf
 
Platform Bescherming Burgerrechten:
http://www.platformburgerrechten.nl/
 
http://www.platformburgerrechten.nl/artikelen/2010/uitspraak_ccb_declaratiesysteem_p
 
Zorgvisie:
http://www.zorgvisie.nl/Financien/Vrijgevestigde-psychiaters-winnen-zaak-tegen-NZa.htm
 
RTL.nl:
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/redactie/column/heertje/2010/articles/0804_humanisering_in_het_klein.xml
 
Sargasso:
http://sargasso.nl/archief/2010/08/03/65315/
 
Orde van Medische Specialisten:
http://orde.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsartikel/Uitspraak-juridische-procedure-tegen-de-tarieven-van-de-DBCs-in-de-GGZ..htm
 
Medischondernemen.nl:
http://www.medischondernemen.nl/Redactioneel-nieuws/nza-moet-tarieven-psychiaters-beter-onderbouwen.html

Nederlands Juridisch Dagblad:
http://juridischdagblad.nl/content/view/9539/53/

Joop/Economie:
http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/zelfstandige_psychiaters_winnen_rechtzaak_tegen_zorgautoriteit/

Skipr:
http://www.skipr.nl/actueel/psychiaters-winnen-zaak-tegen-nza-om-tariefstructuur-64565.html

Parool:
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/519920/2010/08/03/Psychiaters-winnen-zaak-tegen-NZa.dhtml

Culemborgse Courant:
http://www.culemborgsecourant.nl/page/Inter-nationaal/Gezondheid/Psychiaters-winnen-zaak-tegen-NZa.573145.news

De Stentor:
http://www.destentor.nl/algemeen/gezondenwel/7074340/Psychiaters-winnen-zaak-tegen-NZa.ece
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten:
http://www.nvvp.nl/nieuwsdetail.php?id=1561
 
Zorgverzekeraars Nederland:
http://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsId=220d6c17-ca91-4289-970f-377f5af2eb01
 
Humanistisch Verbond
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2010/dbcvrijepraktijken
 
Consilium Bedrijfsjuristen & Consultancy
http://www.consiliumjuristen.nl/blogdetail.php?id=6634

Nederlandse Zorgautoriteit:
http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-neemt-nieuwe-beslissing-vrijgevestigde-psychiaters-en-psychotherapeuten/

Deggzlaatzichhoren:
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/archief/mail/mail20100831.htm
 
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten:
http://www.njcm.nl/site/newsposts/show/266

Koepel van DBC-vrije Praktijken:
http://www.enrgin.nl/xdata/dbcvrij.nl/Downloads/Bericht%20Vanuit%20de%20Koepel%20nummer%2032%20uitgebreide%20versie%203%20augustus%202010.pdf
 
DeVrijePsych:
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=Nieuwsberichten&id=26
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=Beroepsprocedure&id=264
 
 
4 augustus 2010:
Humanisering in het klein 
In Nederland woedt al geruime tijd een heftige discussie over het toepassen van de regeling Declaratiebepalingen DBC op de geestelijke gezondheidszorg.

Regelgeving
Het gaat in het bijzonder om de uitwerking de vrij gevestigde psychiaters te nopen intieme diagnose- informatie omtrent hun patiënten te vermelden op nota’s ten behoeve van zorgverzekeraars, zulks in strijd met hun beroepsgeheim.

Het schrijnende karakter van deze dehumaniserende regelgeving komt het scherpst tot uiting door de eis, dat de intieme informatie ook op een factuur en derhalve aan derden, zoals de belastingdienst, moet worden vermeld, indien de patiënt helemaal geen beroep doet op een verzekeringsmaatschappij. Hoewel de zorgverzekeraars hebben duidelijk gemaakt geen behoefte te hebben aan deze diepliggende private informatie, hielden Klink en zijn ambtenaren rücksichtslos vast aan de misdadige wetgeving.

Klopjacht
De Nederlandse Zorg Autoriteit opende vervolgens op grond van een wettelijke basis de klopjacht op psychiaters die weigerden voor de terreur te buigen. Vooral op lagere niveaus gingen sommige medewerkers met wellust aan de slag door gewetensvolle psychotherapeuten te bedreigen met intimiderende maatregelen en boetes, die vanwege de hoogte gemakkelijk een faillissement konden uitlokken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft zich over deze kwalijke praktijken gebogen, nu psychiaters in rechte in het geweer zijn gekomen tegen het hanteren van het DBC-systeem. De rechter heeft psychiaters en patiënten in het gelijk gesteld, zodat de NZA het roer kan omgooien en voor een humanisering van transacties kan gaan.

Een bescheiden signaal voor een nieuw kabinet.
Arnold Heertje

22 juli 2010: 
Het artsenblad Medisch Contact publiceerde in haar nr. 25 - 24 juni 2010 een artikel onder de titel Te veel dokters kiezen de dood. Hierin werd ondermeer betoogd dat artsen notoire psychiatrische en psychotherapeutische zorgmijders zijn.

In Medisch Contact nr. 29/30 - 22 juli 2010 stond de navolgende reactie:

Artsen mijden behandeling van hun psychische aandoeningen deels uit terecht wantrouwen over de discretie. Terecht, omdat DBC-registraties aan het DIS moeten worden doorgegeven, ook wanneer zij de behandeling uit eigen zak betalen; de daarbij gehanteerde pseudonimisering kan worden doorbroken, en wordt ook doorbroken.
Het is te verwachten dat artsen zich eerder onder behandeling zullen stellen wanneer aan hen de garantie van absolute discretie kan worden gegeven. Het is dan noodzakelijk dat de plicht tot DBC-registratie bij zelfbetalende patiënten vervalt. Deze kwestie is op dit moment onder de rechter, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Een beslissing is eind juli 2010 te verwachten.
Het ware wenselijk geweest wanneer artsenorganisaties zich achter de psychiaters en psychotherapeuten hadden geschaard die deze juridische procedure hebben geëntameerd.
Amsterdam, juni 2010
Kaspar Mengelberg, psychiater
De pleitnota van Kaspar Mengelberg voor de garantie van volledige discretie
 

18 juli 2010: 
College Bescherming Persoonsgegevens:  “Dienst ministerie van Justitie zette patiëntenkaarten op straat”

13 juli 2010: 
Een ouder bericht (februari 2010) van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) inzake het Landelijk Elektronisch patiënten dossier (L-EPD)

6 juli 2010: EPD: Vanmiddag zijn de drie relevante moties door de Eerste Kamer aanvaard. Zie http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20100706/eerste_kamer_zet_rem_op
Dit is weliswaar helaas nog niet het definitieve einde van de EPD-exercitie, maar zet er wel een flinke rem op.
Belangrijk is te realiseren dat uiteindelijk niet is gebeurd wat minister Klink oorspronkelijk wenste: ‘zijn’ wet voor het aflopen van zijn ambtstermijn door de Kamer leiden.  
Een belangrijke dag vandaag, voor de informationele privacy van patiënten en voor het medisch beroepsgeheim.

23 juni 2010: “Stop met het DBC, laat artsen samenwerken”.  Tien medische specialisten pleiten in NRC Handelsblad van 23 juni 2010 voor stopzetten van de systematiek van betaling per ziekte.

14 juni 2010: De Griffie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) berichtte per brief d.d. 14 juni 2010 dat de beslissing van het CBb in onze zaak (AWB 08/06951) ten tweede male zes weken is uitgesteld. 
Dit betekent dat deze beslissing nu op 27 juli 2010 te verwachten is. Zie ook berichtgeving hieronder op 3 mei 2010. (KM)

25 mei 2010: Het is onverwacht en schokkend dat privacy geschonden kan worden door middel van afgedankte, al dan niet publieke, fotokopieerapparaten zoals te vinden in postkantoren en supermarkten. Zij bevatten harde schijven die grote hoeveelheden gescande beelden vasthouden, zo blijkt uit dit bericht van CBSNews.

18 mei 2010: Ronald van den Berg schreef een uitstekend en informatief artikel -
DBC’s nader ontleed / Falend systeem moet worden afgebouwd – in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) van mei 2010. Een samenvatting ervan staat op de site van het Trimbos instituut, de uitgever van het blad. Met reactiemogelijkheid. Helaas gaf de uitgever tot nu toe geen toestemming aan DeVrijePsych om dit artikel hier volledig weer te geven.  4 mei 2010: Wij ontvingen een brief van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 3 mei 2010, waarin wordt medegedeeld dat de uitspraak in de bodemprocedure, oorspronkelijk bepaald op 4 mei 2010, zes weken is uitgesteld 'of zoveel eerder als mogelijk is zal worden gedaan'.

6 april 2010: Over
Doorzettingsmacht, de  Ziektelastmethode en belemmering door privacybescherming.  Over deze newspeak (Orwell) gaat (onder meer) de interdepartementale rapportage (april 2010) in het kader van de Brede Herwaardering inzake de Curatieve Zorg. Lees en gruwel van dit ambtelijk proza.

30 maart 2010: Pleitnota in de zitting van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 23 maart 2010 namens de Nederlandse zorgautoriteit van de landsadvocaat:
1. Algemeen: http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/PleitnotaLandsadvocaat%20NZa.pdf
2. Betreffende oorlogsgetroffenen: http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/landsadvocaat%20oorlogsgetroffen230310.pdf

28 maart 2010: Het College voor Zorgverzekeringen, dat onder de minister van VWS ressorteert, heeft besloten dat psychoanalyse met onmiddellijke ingang niet meer voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt. Hierover gaat Dreigende liquidatie van psychoanalyse, door Kaspar Mengelberg.

27 maart 2010: Verslag van de zitting van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 23 maart 2010, op de site van het Platform Bescherming Burgerrechten.
 
 

27 maart 2010: 
Verslag van de zitting van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 23 maart 2010, op de site van het Platform Bescherming Burgerrechten.
 
23 maart 2010: 
De zitting van College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) in de bodemprocedure tegen de Beslissing op Bezwaar van Nederlandse zorgautoriteit heeft vandaag plaatsgevonden. Vanuit DeVrijePsych waren Ronald van den Berg, Michael Chayes, Maria Hendrikx en Kaspar Mengelberg partij. Het mede namens hen uitgesproken pleidooi vindt u hier. Het beroepschrift hier.
De Stichting Koepel van DBC-vrije Praktijken en twee individuele psychiaters waren eveneens partij.
Direct aansluitend op de lange zitting werd ook het beroep van collega Willem Malkus, psychiater, tegen het op hem gerichte handhavingbesluit van de Nederlandse zorgautoriteit behandeld. (Zie hieronder op 5 maart 2010.) Het CBB zal op of omstreeks 4 mei 2010 haar beslissing bekend maken.
De VPRO TV had tijdens de zitting opnames willen maken. Dit stuitte echter op bezwaren van de zijde van de Nederlandse zorgautoriteit.

11 maart 2010: 
Twee verhandelingen van Prof. Dr. Vincent Icke, te weten Big Brother Award Summary (februari 2010) en Gullivers web (november 2009).
Prof. Icke is cosmoloog en dus goed thuis in beoordeling van dimensies. Zo ook over nog grotendeels ongeweten maar te verwachten dimensies van informatietechnologie. Het is niet toegestaan in de artikelen wijzigingen aan te brengen.

• 11 maart 2010: 
Voortreffelijke video-uiteenzetting van Mr. Abraham van Eldijk, betrokken bij de Stichting Koepel van DBC-vrije Praktijken, ook op de site van de Stichting BeroepsEer, waarin contradicties die resulteren in beperking of (de facto-)opheffing van beroepsgeheim-privacy en professionele autonomie worden benoemd.
In aanvulling: belangen kunnen worden aangewezen die deze contradicties genereren en in stand houden. Met name het machts- en loopbaanbelang van individuen werkzaam bij bureaucratische staatsnetwerken waaronder de Nederlandse zorgautoriteit en het economische belang van verzekeraars bij beperking van de zorglast. Deze belangen kunnen strijdig zijn met handhaven van beroepsgeheim-privacy en professionele autonomie.

• 10 maart 2010: 
Brief ontvangen van ‘protesterende patiënt’.

• 5 maart 2010: 
Gun psychiaters hun prudentie, door Prof. Arnold Heertje in De Volkskrant van 5 maart 2010.
Psychiaters en psychotherapeuten die terecht onvoorwaardelijke discretie aan hun patiënten toezeggen, en daarom terecht weigeren DBC-registraties aan te leveren (en op grond daarvan te declareren), worden nu allen met economische en existentiële ondergang bedreigd.
Heertje noemt het optreden van de Nederlandse zorgautoriteit, waarvoor de minister van volksgezondheid verantwoordelijkheid draagt,  “weerzinwekkend”.
Of en zo ja wanneer de “executie”, waarover Heertje schrijft, zal plaatsvinden is afhankelijk van twee factoren. Te weten ten eerste een last minute politieke interventie, al dan niet vanuit de Tweede Kamer, en ten tweede de beslissing inzake de bodemprocedure die op 23 maart aanstaande door het College van Beroep voor het bedrijfsleven ter zitting zal worden behandeld. 
Opmerking redactie DeVrijePsych:
Zie ook hieronder op 18 februari 2010 (gehandhaafde psychiater), 4 januari 2010 (mevrouw M. Bussemaker), 6 mei 2009 (brief van de heer H. Wiegel, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) en 24 januari 2009 (brief van de heer de heer M.J.W. Bontje, Lid Raad van Bestuur van UVIT, over standpunt verzekeraars)


• 24 februari 2010: 
Column van Prof. Dr. Arnold Heertje op rtl.nl, 24 februari 2010
 
De horden van de Nza
 
De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) heeft onlangs een psychiater de formele aanwijzing gegeven de behandeling van zijn patiënten te openbaren in het kader van de zg. DBC-registratie. Deze aanwijzing is gepaard gegaan met het dreigement dat in geval van het niet opvolgen van dit bevel, een bestuurlijke boete zal worden opgelegd op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg. Deze boete kan oplopen tot € 500.000. De betrokken psychiater wordt zodoende bedreigd met faillissement door medewerkers van de Nza die bevelen uitvoeren, zonder deze aan een humane toets te onderwerpen.
 
Ernstiger is dat een semioverheidsinstelling in Nederland een burger, die een beroep uitoefent waarvan de hoeksteen de vertrouwelijkheid van de spreekkamer is en derhalve het onvoorwaardelijk waarborgen van het beroepsgeheim vergt, met de rug tegen de muur zet in afwachting van executie. Immers, het hanteren van de DBC-registratie jegens psychiaters en psychotherapeuten, houdt in het aan derden onthullen van intieme karakteristieken van de geestelijke gezondheidstoestand van hun patiënten, die op vertrouwen moeten kunnen rekenen. Het vertrouwen dat hun psychische toestand uitsluitend wordt gekend door de behandelende geneesheer.
 
Hoewel voor de Nederlandse zorgverzekeraars deze DBC-registratie op het onderhavige terrein niet nodig is en ook niet wenselijk wordt geacht, hebben Klink en Bussemaker dit inhumane beleid voortgezet bij wijze van onwrikbaar onderdeel van de marktwerking in de zorg. Ondanks de protesten van patiënten en psychiaters, hebben zij geweigerd de wetgeving aan te passen dan wel de uitvoering te humaniseren.
Bussemaker is van het toneel verdwenen en kan thuis nadenken over de schade die zij in menselijk opzicht op dit terrein en andere onderdelen van haar beleid heeft aangericht. De volledige verantwoordelijkheid voor deze misstand in onze samenleving ligt nu bij Klink. Zijn collega Ernst Hirsch Ballin kan hem uitleggen waarom het weerzinwekkende optreden van de Nederlandse Zorgautoriteit jegens psychiaters herinneringen oproept aan lang vervlogen tijden.
 
A. Heertje.
 
• 18 februari 2010: Zoals op 24 januari 2010 (hieronder) is gemeld heeft de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) aan een psychiater de formele aanwijzing gegeven alsnog tot DBC-registratie over te gaan. De betrokkene is via zijn advocaat met NZa in overleg getreden, in de zin dat de onderhavige beschikking direct (en dus zonder doorlopen van de bezwaarfase) in beroep aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) kan worden voorgelegd. 
De NZa heeft hierbij echter niet willen toezeggen om, in afwachting van de uitspraak van het CBB, af te zullen zien van het opleggen van een bestuurlijke boete. Evenmin heeft zij mededeling willen doen over de eventuele hoogte hiervan. De NZa volstond met de verontrustende melding dat deze, conform de Wet marktordening gezondheidszorg, maximaal 500.000 Euro kan bedragen.
Dit betekent dat de NZa er niet voor  terugdeinst psychiaters en psychotherapeuten die hun beroepsgeheim als ethisch uitgangspunt willen handhaven met faillissement te bedreigen.

• 10 februari 2020:
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) berichtte dat (onder meer) het beroep van mevrouw M.M. T. Hendrikx, klinisch psycholoog-psychotherapeut, M.F. Chayes, G.R. van den Berg en K. Mengelberg, psychiaters, tegen de Beslissing op Bezwaar van de Nederlandse Zorgautoriteit op 23 maart 2010 ter zitting zal worden behandeld.
 
Het betreft hier de bodemprocedure. De voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank heeft op 25 november 2008 afwijzend beslist.
Zie voor het complete dossier, inclusief het verweerschrift namens de NZa, hier.
 
• 4 februari 2010:  Dr A. Klink (CDA) is in de categorie personen genomineerd als de beoogde winnaar van de Big Brother Awards 2009, zo oordeelde de (voor de helft hooggeleerde) jury. Tussen minister Dr G. ter Horst (PvdA, citaat: ik ben 'van de stroming veiligheid
boven privacy') en korpschef van politie Heeres (inzet van onbemande spionagevliegtuigen bij surveillance van menigten).
 
De minister heeft dit, naast zijn lichtzinnige omgang met de kritiek op het EPD, te danken aan zijn abominabele opstelling inzake de verplichtstelling van de DBC-systematiek met name voor psychiaters en psychotherapeuten, die hiertegen om reden van privacybescherming van hun cliënten overwegende bezwaren hebben. “Het systeem is leidend”, aldus de minister.
 
Laatstgenoemd citaat, tekenend voor de waarde die door de minster aan het individu en de menselijke maat wordt toegekend, geeft de doorslag. DeVrijePsych hoopt dat hij de echte winnaar wordt.

• 31 januari 2010: 
De Inspectie voor de gezondheidszorg (Igz) heeft medio januari 2010 alle vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen per brief opgeroepen om via internet een inspectie-vragenlijst  in te vullen; deelname is niet verplicht gesteld maar wordt dringend aanbevolen.
 
Via deze weg legt Igz een op naam gesteld inspectiedossier aan; door middel hiervan wenst zij, via 'systematisch toezicht', de 'risico's en kenmerken in en van dit praktijkveld', en dus ook van de individuele psychotherapeuten en klinisch psychologen, in kaart te brengen.
 
In juni 2006 heeft de Igz een analoog onderzoek onder vrijgevestigde psychiaters gehouden en daarover (in 2009) gerapporteerd. Dit onderzoek heeft toen onder psychiaters bezwaren en weerstanden opgeroepen. Immers, onder meer,
 
"bijna uitsluitend [werd] op relatief perifere procedurele en administratieve randvoorwaarden rond de praktijkvoering … geënquêteerd terwijl over de belangrijkste aspecten met betrekking tot de veiligheid van de patiënt, te weten de inhoudelijke betekenis van het werk en het op kennis en ervaring gestoelde hanteren van de therapeutische relatie, geen vraag … [werd] gesteld".
 
Hetzelfde kan over het huidige onderzoek worden gesteld. Uit de aard van de vragen kan tot op zekere hoogte worden afgeleid welke criteria Igz waarschijnlijk aanlegt bij de beoordeling van praktijken en hun risico's.
 
Nergens stelt Igz de verkregen gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Inzage door derden, bijvoorbeeld in het kader van een procedure volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is dus niet uit te sluiten. Tevens moet worden overwogen dat Igz met de Nederlandse zorgautoriteit een samenwerkingsprotocol kent, onder meer betreffende wederzijdse informatieverstrekking.
 
Het nut van de Igz bij het beoordelen en corrigeren van feitelijk gebleken misstanden zal vrijwel niemand in twijfel trekken. Vraagtekens kunnen echter worden gezet bij de zin van 'systematisch toezicht' waarbij ook praktijken waarin van gebleken misstand geen sprake is aan een onderzoek worden onderworpen.  Sterker, het is niet ver gezocht om dit toezicht te plaatsen in de context van een algehele bureaucratiserende-standaardiserende tendens, ten koste van de professionele autonomie van behandelaars.
 
Ongeveer dertig procent van de vrijgevestigde psychiaters heeft in 2006 aan het destijds gehouden onderzoek haar medewerking onthouden. Aan de orde is dat ook nu psychotherapeuten en klinisch psychologen afwegen of deelname hun belangen en die van de goede zelfstandige beroepsuitoefening, op korte en lange termijn, dient.

• 28 januari 2010: 
Alle zielen in de databank, een artikel uit 2004 van Ben Haveman in de Volkskrant. Het daarin beschreven project PARTS is inmiddels gelukkig wegens wansucces opgeheven. In verband met de dreigende invoering van het EPD is de inhoud desondanks relevant. Het artikel geeft tevens een inkijk in de wijze waarop sommige psychiaters ertoe kunnen neigen hun collegiale tegenstanders, bij gebrek aan argumenten, te psychiatriseren.

• 27 januari 2010: 
Democratie als patiënt, door Pieter Wisse (www.dotindividual.nl).
Een academisch ziekenhuis weigerde patiënten behandeling te nemen omdat deze "…door de verzekering niet kostendekkend wordt vergoed". En hanteerde daarbij de postcode-check.
Wat zegt dit over de actuele stelselherziening? Over marktwerking, solidariteit, democratie, en over het spreekverbod waaraan een Eerste Kamerlid zich houdt.

• 24 januari 2010: 
Dwangmaatregel van Nederlandse zorgautoriteit (NZa)
De DBC-systematiek schendt de privacy van patiënten en is in strijd met het beroepsgeheim van psychiaters en psychotherapeuten; velen, zowel patiënten als professionals, achten toepassing ervan daarom onaanvaardbaar.
 
De NZa is echter begonnen met het toepassen van bestuursdwang en heeft een professional de formele aanwijzing gegeven per direct over te gaan tot toepassing van de DBC-systematiek. Bij niet opvolgen zal een last onder dwangsom en/of een bestuurlijk boete (kunnen) worden opgelegd. De geanonimiseerde beschikking van de NZa (januari 2010) treft u hier.
 
Psychiaters en psychotherapeuten worden door de NZa, waarvoor de minister van volksgezondheid verantwoordelijkheid draagt, voor een zeer ernstig conflict van plichten geplaatst. Hun primaire plicht is het behandelen van patiënten. Het opvolgen van de aanwijzing zou impliceren dat deze plicht niet kan worden nagekomen bij patiënten voor wie de toepassing DBC-systematiek onaanvaardbaar is.

Binnen dit dilemma staat slechts één adequate ethische uitweg open: de behandeling uitvoeren, ook wanneer daarbij niet aan de  regelgeving van de NZa wordt voldaan.

• 13 januari 2010: 
Petitie richting kabinet en Tweede Kamer van Zorggeenmarkt en De ggz laat zich horen tegen (o.m.) Diagnose Behandel Combinaties. Ondersteund door AbvaKabo FNV, Nu’91, CNV publieke zaak en de FNV vrouwenbond
Zie in dit verband ook veelgestelde vragen, hier beantwoord door Zorggeenmarkt.

• 8 januari 2010: 
THE CENTURY OF THE SELF (2002), van Adam Curtis, is een buitengewoon interessante vierdelige documentaire serie van de BBC. Volledig te bekijken op youtube.com, via deze link.
 
Met name het eerste deel gaat over Bernard Bernays, neef van Freud die naar de VS emigreerde en daar, met psychoanalytische inzichten, de grondlegger van moderne propaganda (“PR”) en reclame werd.
 
Edward Bernays blijkt dubbel aan Freud geparenteerd. Zijn vader Eli Bernays, was Freud’s zwager. Zijn moeder was zuster van Freud, Anna. heette. Zijn oom van vaderszijde was de filoloog en filosoof Jacob Bernays, over wie http://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Bernays schrijft:
Das größte Aufsehen erregten jedoch die Grundzüge der verlorenen Abhandlungen des Aristoteles über die Wirkung der Tragödie (1857), in der er Aristoteles’ nur fragmentarisch erhaltene Poetik rekonstruierte. Heute noch bekannt und anerkannt ist Bernays’ Beitrag zum Verständnis der Katharsis-Lehre der Poetik. Die Erhellung der aristotelischen Theorie tragischer Wirkung hatte großen Einfluss auf Friedrich Nietzsches Abhandlung "Die Geburt der Tragödie" sowie auf die psychologischen Theorien Sigmund Freuds.
Jacob Bernays heeft Freud sterk beïnvloed in het begin van zijn psychoanalytische denken. Met name betreffende het concept katharsis (kathartische Behandlung).
 
Het tweede deel, toont de gigantische (zelf)overschatting van de psychoanalyse in die tijd (1945-1965), en de ellende wanneer de psychoanalyse buigt naar de macht en "adaptatie" nastreeft. Inclusief criminele escapades richting- en van CIA.
 
Aan het slot van de documentaire wordt melding gemaakt dat ook Anna Freud na de oorlog invloed in Amerikaanse regeringskringen zou hebben gehad.

• 6 januari 2010: http://www.bezorgd.org/missie2010.pdf, Missie van de Stichting Bezorgd.

• 4 januari 2010: 
http://www.pur.nl/nederlands/nieuws/TVPstaatcourant.pdf 
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2009, nr.OHW-U-2972699, houdende wijziging van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie in verband met wijziging van de Zorgverzekeringswet.
 
"Artikel 2
De Pensioen- en Uitkeringsraad verstrekt een vergoeding in de kosten van een behandeling, indien:
(…)
c. de kosten van de behandeling op basis van een Diagnose Behandeling Combinatie bij de zorgverzekeraar in rekening zijn gebracht;"
 
Zie ook http://www.pur.nl/nederlands/wetten/wetten_tvpdetails.htm
 
Citaat:
"Wanneer dient u een aanvraag in?
Uw aanvraag kunt u indienen wanneer u met uw psychotherapeut afspraken maakt over de behandeling en duidelijk is dat uw zorgverzekeraar de kosten niet volledig zal vergoeden. Dit is het geval als uw psychotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Uw psychiater of psychotherapeut moet de behandeling vastleggen in een zogenoemde DBC: een diagnose behandeling combinatie. Uw zorgverzekeraar krijgt hieruit gegevens die van belang zijn om de kosten te vergoeden. Om uw privacy te beschermen krijgt uw zorgverzekeraar alleen een globaal inzicht in de diagnose: niet meer dan een aanduiding van de soort diagnose, zonder details over uw specifieke situatie.
 
Een eventueel aanvullende vergoeding voor de Tvp loopt vanaf de startdatum van de DBC tot het einde van de DBC. Een DBC is over een periode van een jaar of korter. Wordt voortzetting van de behandeling overwogen, dan moet u daarvoor opnieuw een aanvraag doen. Ook de voortgezette behandeling moet in een DBC worden geadministreerd. Eventueel kunt u tijdens de behandeling nog een aanvraag indienen, waarbij de vergoeding terug kan gaan tot de begindatum van de lopende DBC".
 
Conclusie:
 
De regeling betreft dus slechts nog een aanvulling op niet door ziektekostenverzekeraars volledig vergoedde DBC's, beperkt tot het geval dat de behandelaar geen contract met de verzekeraar heeft. Declaraties buiten de DBC-systematiek zullen waarschijnlijk niet meer door de PUR worden vergoed. 
Staatssecretaris Bussemaker (PvdA) treft met deze regelgeving in het bijzonder patiënten die om reden van privacy overwegende bezwaren tegen de DBC-systematiek hebben. Dit stelt hun behandelaar voor een ernstig conflict van plichten. Een geïndiceerde behandeling is onder deze omstandigheid immers niet meer uitvoerbaar.

Verwezen wordt naar berichten van 5, 11, 13 en 24 november 2009.
 

Zie voor nieuws uit 2009 onder de knop Archief '09
Zie voor  nieuws uit 2008 onder de knop Archief '08
Zie voor nieuws uit 2005-2007 onder de knop Archief '05-'09